192033 | 26.03.1971 Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging [ Oppervlaktewaterenwet ]
Min. van Volksgezondheid, NAMECHE L.

BS 1971-05-01

Deze wet regelt de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de kustwateren tegen verontreiniging.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

nvdr: De wet 26.03.1971 wordt opgeheven, in zoverre ze van toepassing is op de territoriale zee, door de wet 20.01.1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

nvdr: De wet 21.12.1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (BS 11.02.1999) schrapt in art. 3, par. 2, van de wet 26.03.1971 de woorden 'de invoer' en 'de verkoop'.

nvdr: Wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, voegt het art. 44 van de wet 16.06.1989 houdende diverse institutionele hervormingen in de wet 26.03.1971 in hoofdstuk II een afdeling 4 (Bepalingen eigen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) in.

nvdr: De wet 22.05.1979 (BS 21.07.1979) houdt verlenging in van de overgangsmaatregelen bedoeld in het raam van de wet 26.03.1971.

nvdr: Art 32bis tot 32septies (Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest) van de wet 26.03.1971, ingevoegd, aangevuld of gewijzigd door onder andere de vlaamse decreten 23.12.1980 (BS 26.02.1981), 05.04.1984 (BS 13.06.1984) en 13.07.1988 (BS 11.08.1988) worden (behalve art. 32sexies) vervangen door het decreet 12.12.1990 betreffende het bestuurlijke beleid.

nvdr: De ordonnantie 30.07.1992 werd opgeheven door de ordonnantie 05.06.1997 (zie doc. nr. 115556).

nvdr: Om het aantal relaties met rechtspraak overzichtelijk te houden, worden enkel de meest relevante documenten behouden in dit document. Indien u meer rechtspraak wenst te raadplegen, klik dan hier.

 

 link