192031 | Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland
LAVRYSEN Luc
et al.

Brugge:die Keure, 2003,358 p.

Het boek geeft een overzicht van het waterbeleid in Europa, Vlaanderen en Nederland en de wisselwerking tussen deze drie entiteiten.

Achtereenvolgens worden volgende onderwerpen behandeld:

 1. De Europese Kaderrichtlijn water, door J. EMERY;
 2. Doorwerking van internationale en Europese milieubeginselen in het Vlaams integraal waterbeleid, door F. MAES;
 3. Vlaamse waterbeleidsstructuren als basis voor integraliteit, door G. GONSAELES;
 4. Inspraak en planvorming in het integraal waterbeleid - Reflectie over de opmaak van de waterbeheerplannen in het decreet betreffende het integraal waterbeleid, door J. HEYMAN;
 5. Enkele algemene instrumenten van het integraal waterbeleid - Oeverzones, verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht en vergoedingsplicht, door A. CARETTE;
 6. Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis? - De impact van het Vlaamse kaderdecreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, door P. DE SMEDT;
 7. Water stuurt ruimtelijke inrichting - Nieuw denken over oud water, door A. VAN HALL;
 8. De verwezenlijking van de milieudoelstellingen in het Vlaamse Gewest, door G. GONSAELES en F. VANDERSTRAETEN;
 9. Implementatie van de kaderrichtlijn water in het Nederlandse recht, door M. VAN RIJSWICK;
 10. Water is wat ons bindt? - Over integraal waterbeleid op bovenlokaal niveau, door H. BALTHAZAR;
 11. Slotwoord, door V. DUA.