182583 | MIRA-T 2002 - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema's
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Antwerpen:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2002,388 p.

Dit boek bespreekt het milieu- en natuurrapport Vlaanderen, MIRA-T 2002.

MIRA-T geeft de actuele ontwikkelingen aan van de milieuvraagstukken in Vlaanderen. Het rapport geeft gegevens weer tot en met 2001.
Het doel van het rapport is enerzijds het Vlaamse milieubeleid wetenschappelijk onderbouwen en anderzijds het maatschappelijk inzicht in de milieuvraagstukken vergroten.
De bijdrage bestaat uit twee grote delen: sectoren en milieuthema's.
Volgende 7 sectoren komen in MIRA-T 2001 aan bod:

 • Bevolking;
 • Industrie;
 • Energie;
 • Landbouw;
 • Verkeer en vervoer;
 • Handel en diensten;
 • Toerisme en recreatie.
De thema's die in MIRA-T 2001 behandeld worden zijn de volgende:
 • Verspreiding van vluchtige organische stoffen;
 • Verspreiding van producten van onvolledige verbranding (POV's);
 • Verspreiding van zware metalen;
 • Verspreiding van bestrijdingsmiddelen;
 • Verspreiding van zwevend stof;
 • Ioniserende straling;
 • Lawaai;
 • Stank;
 • Lichthinder;
 • Versnippering;
 • Verdroging;
 • Vermesting;
 • Verzuring;
 • Fotochemische luchtverontreiniging;
 • Aantasting van de ozonlaag;
 • Klimaatverandering;
 • Verandering van biodiversiteit;
 • Gebruik van grondstoffen;
 • Beheer van afvalstoffen;
 • Kwaliteit oppervlaktewater;
 • Kwaliteit bodem: verontreiniging - erosie;
 • Stedelijk milieu;
 • Verspreiding van PCB's.