181146 | 13.02.2002 V. nr. 128 (Vl. P.): Gegevens waterverbruik - Mededeling aan VMM
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
LAURYS Jan

V. en A., Vl.P., 28.06.2002,2001-2002, (15), 1619-1620

Voor de inning van de heffingen ter bescherming van de oppervlaktewateren bezorgt de VMW (Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering) de gegevens over het waterverbruik van haar klanten aan de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Dit gebeurt in uitvoering van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, waarvan art. 35octies, par. 5 bepaalt:

  • Het doorgeven van gegevens aan de VMM wordt niet beschouwd als een schending van de privacy.
  • In tegenstelling tot de bovenvermelde wettelijke verplichting in verband met de overdracht van individuele verbruiksgegevens aan de VMM, bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om individuele gegevens te bezorgen aan de gemeentebesturen.

Indien de VMW dergelijke gegevens desondanks zou overdragen aan de gemeenten, zou dit een inbreuk betekenen op de privacywetgeving.