178057 | 06.11.2001 V. nr. 55 (Vl. P.): Gescheiden rioleringsstelsels - Stand van zaken
DECALUWE Carl
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 29.03.2002,2001-2002, (10), 979-981

In het kader van de subsidiëring van de gemeentelijke rioleringen dienen de gemeenten algemene voorwaarden te vervullen. De gemeenten dienen een gericht beleid inzake buffering van hemelwater te voeren door:

  • het vaststellen van een gemeentelijke bouwverordening waarbij voor nieuwbouw en vernieuwbouw de installatie van een hemelwaterput met een minimale inhoud van 3 m³ met hergebruik of de installatie van een infiltratievoorziening verplicht gesteld wordt, en
  • het vaststellen van een gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening conform de code van goede praktijk, en
  • het vaststellen van een gemeentelijke verordening inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor nieuwbouw en vernieuwbouw voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, waarbij de afvoer van hemelwater naar een gemengd stelsel slechts wordt toegelaten bij ontstentenis van een infiltratie-voorziening, een gracht, een oppervlaktewater of een regenwederafvoerleiding.