176256 | 18.01.2002 BVR houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-25, (1e uitg.)

In het besluit is voorzien dat polders en wateringen aanspraak kunnen maken op een subsidie voor het uitwerken van een waterhuishoudingsplan voor een subhydrografische zone en dat het waterhuishoudingsplan een lokale visie betekent voor het brongerichte lokaal waterbeheer.
Om polders en wateringen in de mogelijkheid te stellen in overleg met gemeenten te werken aan de planmatige aanpak van het lokaal waterbeheer, zoals voorzien in het nieuwe milieuconvenant, bepaalt dit besluit de modaliteiten van de gewestbijdrage.
De nieuwe beleidsklemtonen zetten aan om natuurlijke oeverzones en de bufferstroken langs de onbevaarbare waterlopen op een multifunctionele manier te integreren in het lokale waterbeheer.
In de septemberverklaring 2001 is aangehaald dat het terugdringen van wateroverlast in woonzones een prioritaire beleidsopdracht betekent voor de Vlaamse overheid.
Polders en wateringen wordt gestimuleerd om voor het lokaal waterbeheer een geïntegreerde visie te ontwikkelen, gebaseerd op het integraal waterbeheer.
De volgende punten komen aan bod:

  • Aard van de werken en bepalingen van de gewestbijdrage;
  • De procedure;
  • Betaling van de gewestbijdrage.
Art. 4, 1° en 15° en art. 15, 1° en 2° van het KB 23.07.1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, worden opgeheven (zie doc. nr. 29422).

 

 link