174665 | 20.11.2001 Beschikking nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en wijz. Richtlijn 2000/60/EG
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 15.12.2001, L 331/1-5

Krachtens Richtlijn 2000/60/EG worden op communautair niveau specifieke maatregelen vastgesteld tegen waterverontreiniging door individuele verontreinigende stoffen of groepen van verontreinigende stoffen die een aanzienlijk risico veroorzaken voor of via het aquatische milieu, met inbegrip van dergelijke risico's voor wateren die voor de winning van drinkwater worden benut. Bedoelde maatregelen zijn gericht op de geleidelijke vermindering en, voor de prioritaire gevaarlijke stoffen als omschreven in art. 2, punt 30, tweede zin, van Richtlijn 2000/60/EG, op de stopzetting of geleidelijke beƫindiging van lozingen, emissies en verliezen binnen 20 jaar na de vaststelling van die maatregelen op communautair niveau, met het uiteindelijke doel, zoals dat is geformuleerd in het kader van de verwezenlijking van de doelstellingen van de relevante internationale overeenkomsten, te komen tot concentraties in het mariene milieu die voor in de natuur voorkomende stoffen dicht bij de achtergrondwaarden liggen en voor door de mens vervaardigde synthetische stoffen vrijwel nul bedragen. Met het oog op de vaststelling van deze maatregelen dient de lijst van de prioritaire stoffen, met inbegrip van de prioritaire gevaarlijke stoffen, als bijlage X van Richtlijn 2000/60/EG te worden vastgesteld. Deze lijst werd opgesteld rekening houdend met de aanbevelingen als bedoeld in art. 16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG.
De lijst van prioritaire stoffen, met inbegrip van de als prioritaire gevaarlijke stoffen aangewezen stoffen, waarin art. 16, leden 2 en 3, van Richtlijn 2000/60/EG voorziet, wordt hierbij vastgesteld; zij is opgenomen in de bijlage van deze beschikking en wordt bijlage X bij die richtlijn.
De bij deze beschikking vastgestelde lijst van prioritaire stoffen vervangt de lijst van stoffen in de mededeling van de Commissie van 22.06.1982.