167004 | 29.09.2000 Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17.03.1992
Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, AELVOET Magda
Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, MICHEL Louis
Min. van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, PICQUE Charles

BS 2008-06-09

Het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en de bijlagen I, II, III, IV en V, gedaan te Helsinki op 17.03.1992, zullen volkomen gevolg hebben.
De Partijen nemen namelijk alle passende maatregelen:

  • ter voorkoming, beheersing en vermindering van waterverontreiniging die grensoverschrijdende effecten heeft of waarschijnlijk zal hebben;
  • om te waarborgen dat bij het gebruik van grensoverschrijdende wateren wordt gestreefd naar een ecologisch verantwoord en rationeel waterbeheer, het behoud van watervoorkomens en de bescherming van het milieu;
  • om te waarborgen dat grensoverschrijdende wateren worden gebruikt op redelijke en billijke wijze, waarbij met name rekening wordt gehouden met het feit dat zij grensoverschrijdend zijn, in het geval van activiteiten die grensoverschrijdende effecten hebben of waarschijnlijk zullen hebben;
  • om het behoud en, waar nodig, het herstel van ecosystemen te waarborgen.

 

 link