165081 | De wet van 28 december 1967, betreffende de onbevaarbare waterlopen
PAULUS C.

T.B.P., 1968, V.23, (5), 360-369

De auteur van dit artikel omschrijft enkele begrippen ter verduidelijking wat onder een waterloop in het algemeen dient te worden verstaan en vervolgens wordt nagegaan wanneer een waterloop als bevaarbaar of onbevaarbaar wordt beschouwd.
Het doel van de wet; de classificatie van de onbevaarbare waterlopen; de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken; de buitengewone werken en de weerslag van de wet 28.12.1967 op de provincie worden eveneens besproken in de volgende hoofdstukken.