Omzendbrief LNW/2006/1

Aan de provinciegouverneurs
Aan de dijkgraven en voorzitters van de polders en de wateringen
Ter kennisgeving aan de diensten en instellingen die met de uitvoering van deze omzendbrief belast zijn

Betreft: toepassing van het plafond van 200 Belgische frank conform de omzendbrief van 28 januari 1988 betreffende de minimumbelasting bij de polders en wateringen 

Ik ben de voorbije maanden meermaals geconfronteerd met vragen over de minimumbelasting bij polders en wateringen en over de toepassing van de omzendbrief uit 1988 van de toenmalige minister Deprez. Ik acht het dan ook wenselijk u mijn standpunt hierover bekend te maken.

De omzendbrief van 1988 heeft een dubbele drempel ingevoerd: de minimumbelasting mocht niet hoger zijn dan 200 Belgische frank (nu 5 euro) en mocht niet meer bedragen dan 50% van de vastgestelde belastingvoet per hectare.

Het in 1988 ingevoerde plafond van 200 Belgische frank voor de minimumbelasting stemt niet langer overeen met de reƫle kosten die polders en wateringen moeten dragen voor een goed integraal waterbeheer op het terrein. Ik geef dan ook aan mijn administratie de opdracht voortaan de voorstellen om dat plafondbedrag te schrappen, goed te keuren.

De voorwaarde uit 1988 dat de minimumbelasting nooit meer kan bedragen dan 50% van de belastingvoet per hectare, moet wel worden behouden. Dat is noodzakelijk om een gelijke spreiding van de lasten tussen de grootgelanden en de kleine ingelanden verder te garanderen. De omstandige motivatie die hierover is opgenomen in de omzendbrief van 1988 blijf ik onderschrijven.

Kris PEETERS
Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur