Het Bestuur van de Polder en van de Watering heeft in de eerste plaats tot taak het dagelijks beheer waar te nemen, en dit in consequente overeenstemming met het beleid dat door de Algemene Vergadering is uitgestippeld. Als zodanig is het als bestuurscollege essentieel een uitvoerend orgaan.

De leden van het Bestuur van de Polder (de "Gezworenen" genoemd) en van de Watering (de "Bestuurders") worden verkozen door de Algemene Vergadering onder de ingelanden van de Polder respectievelijk van de Watering. Men moet bijgevolg geen grootgelande zijn om als bestuurslid te worden verkozen. Wordt een niet-grootgelande tot bestuurslid aangesteld, dan verkrijgt hij stemrecht in de Algemene Vergadering. 

De vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de Dijkgraaf (voor de Polders) en door de Voorzitter (voor de Wateringen). Ook zij worden rechtstreeks door de Algemene Vergadering aangesteld. De Ontvanger-griffier staat het Bestuur bij.

Het Bestuur moet in de eerste plaats de belangen van de Polder- of van de Wateringgemeenschap behartigen. Met name zal het Bestuur, door haar dagelijkse betrokkenheid bij het Polder- en Wateringgebeuren, erover waken dat de nodige onderhouds- en instandhoudingswerken aan het waterlopenstelsel en aan de kunstwerken (sluizen, gemalen, enz., ... ) tijdig worden uitgevoerd. Er zij in dit verband op gewezen dat deze persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden, als mensen van ter plaatse, met een grondige kennis van het terrein, één van de grote troeven is in handen van de Polder- en Wateringbesturen in hun maatschappelijke taak. Hun bestaansrecht, dat dezer dagen hier en daar in vraag wordt gesteld, wordt er mede door verantwoord. Bewaking van het waterlopenstelsel vraagt niet alleen kennis van de problemen en dagelijkse aanwezigheid. Het veronderstelt eveneens de mogelijkheid tot zeer snel bestuurlijk ingrijpen, gelet op de aard van de problemen. Geen enkel ander ambtelijk apparaat kan zovele honderden bewakers leveren, verspreid langs een zo vertakt waterlopenstelsel over dergelijk uitgestrekt gebied en dit op een quasi kosteloze wijze.

Verder is het Bestuur nog belast met volgende taken:

  • het voorbereiden van de werkzaamheden en het uitvoeren van de beslissingen van de Algemene Vergadering;
  • het beslissen over de uitvoering van onderhoudswerken aan waterlopen en kunstwerken, evenals het toezicht houden over die werken;
  • het dagelijks bewaken van het waterlopenstelsel en van de dijken;
  • het beheer van het domein van de Polder en van de Watering;
  • het nazien van de boeken en de kas die door de Ontvanger-griffier worden bijgehouden;
  • het up-to-date houden van de lijst van de belastingsplichtigen en van de stemgerechtigde gelanden;
  • het vaststellen van wedden en vergoedingen van het personeel, met uitzondering van deze van de Ontvanger-griffier, voor dewelke de Algemene Vergadering bevoegd is.