99945 | K.H. / VMM
Rb. Dendermonde, 26 februari 1996, 13e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, (3), 208

Art. 35quinquies decies, par. 1 van wet 26.03.1971 voorziet dat diegene op wiens naam de heffing is ingekohierd tegen die heffing een bezwaarschrift kan indienen bij de ambtenaar van de maatschappij daartoe aangewezen door de Executieve. Dit bezwaarschrift moet evenwel gedaan worden binnen de twee maanden na datum van verzending van het heffingsbiljet; deze bezwaartermijn begint te lopen vanaf de datum vermeld op het aanslagbiljet.
Er wordt voorgehouden dit biljet niet te hebben ontvangen.
Door de wetgever wordt niet vereist dat elk heffingsbiljet per aangetekend schrijven zou worden verstuurd.
Er wordt in casu geen enkel element naar voorgebracht zoals bijvoorbeeld foutieve naam, onjuist adres enz. waarom kwestieus biljet niet zou aangekomen zijn.

 link