96930 | 01.04.1996 Bericht aan de heffingsplichtigen van de heffing op de lozing van afvalwater
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

BS 1996-04-01

Dit bericht heeft als doel de heffingsplichtigen nadere toelichtingen te geven over de beginselen die ten grondslag liggen van de ordonnantie van 29.03.1996 en over de verplichtingen die ze zullen moeten naleven.

nvdr: De Ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater wordt opgeheven door de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (zie doc. nr. 213828). De Regering kan evenwel besluiten dat de art. 15 tot 21 van die ordonnantie van kracht blijven in de mate dat dit nodig is om rekening te houden met de vervuiling van geloosd afvalwater voor de bepaling van de waterprijs en de saneringsdiensten.