93906 | 22.12.1995 Programmadecreet - Openbare werken - Watervang (art. 51-54)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1995-12-30, (5e uitgave)

Art. 80 van decreet 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen omschrijft het begrip 'capteren van water', waarvoor een vergunning dient afgeleverd te worden.
Dit decreet breidt dit toepassingsgebied als volgt uit:
'Grondwaterwinningen die op grond van art. 9 van decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer vergunningsplichtig zijn, en die rechtstreeks of onrechtstreeks het waterpeil van de voornoemde waterwegen beïnvloeden, worden beschouwd als captaties van oppervlaktewater en vallen onder toepassing van dit hoofdstuk'.
De bedragen verschuldigd voor het capteren van water en dus tot het bekomen van de vergunning worden gewijzigd.
De uitzondering van art. 83, par. 3 van hetzelfde decreet, waarbij een afzonderlijk tarief werd opgelegd voor de drinkwaterbedelingsmaatschappijen wordt opgeheven.
Een art. 85bis wordt in het decreet ingevoegd dat de opgepompte hoeveelheid grondwater, in aanmerking te nemen voor het berekenen van de in art. 83 bedoeld heffing, voor de waterwinningen bedoeld in art. 80, derde lid, vastlegt.
Wanneer de vergunninghouder in zijn verplichtingen tekortkomt, kan de beheerder van de waterweg ambtshalve overgaan tot de vaststelling van de door de vergunninghouder opgepompte hoeveelheid grondwater op grond van de gegevens waarover zij beschikt.
Vooraleer deze vaststelling wordt verricht, brengt de beheerder van de waterweg een bericht ervan per aangetekend schrijven ter kennis van de vergunninghouder, waarop deze laatste binnen de maand zijn opmerkingen kan laten kennen.
Door uitbreiding van het art. 86, par. 8 van ditzelfde decreet behoudt de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, naast de Vlaamse Executieve de bevoegdheid om deze inningen en vorderingen in de door haar beheerde kanalen voor eigen rekening uit te voeren.