93833 | 20.12.1995 Dec. wijz. Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1995-12-30, (5e uitgave)

Dit decreet wijzigt decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (Mestdecreet). Volgende onderdelen komen aan bod:

 • - een notificatieprocedure voor gezinsveeteeltbedrijven, met hieraan gekoppeld een aantal positieve maatregelen in verband met vergunningsstelsel, mestafzetregeling, gerichte toepassing van de gebiedgerichte verscherpingen in functie van de doelstellingen wordt ingevoerd. De voorwaarden waaraan dient voldaan te worden zijn uitgewerkt in functie van de producent, het aantal dieren op het bedrijf, de tewerkstelling van extern personeel en de economische zelfstandigheid van het bedrijf;
 • - voedertechnische maatregelen worden mogelijk gemaakt;
 • - de procedure voor de verhandeling en het vervoer, de opslag, de afname en de verwerking van dierlijke en andere meststoffen worden uitgebreid;
 • - bemestingshoeveelheden worden gefaseerd ingevoerd en de uitrijregeling wordt verfijnd;
 • - gebiedsgerichte maatregelen worden ingevoerd; in de beschermingszone type II en III van waterwingebieden en de beschermingszone, binnen de subhydrografische bekkens van oppervlaktewater, valleigebieden, ecologisch waardevolle agrarische gebieden, gebieden in het kader van de vogelrichtlijn en de nitraatgevoelige gronden, gelden specifieke normen; in bosgebieden, natuurgebieden of -reservaten en de beschermingszone type I van de waterwingebieden geldt een bemestingsverbod; voor fosfaatverzadigde percelen werden specifieke bepalingen vastgesteld;
 • - de milieuvergunningsvoorwaarden en het Mestdecreet worden gekoppeld. De vergunningsvoorwaarden zullen verschillen volgens de fosfaatproduktiedruk per hectare cultuurgrond in de gemeente;
 • - het heffingssysteem wordt berekend op basis van de dierlijke produktie waardoor de Mestbank zal gefinancierd worden.
Volgende bepalingen worden gewijzigd : art. 1 tot 4, 6 tot 9, 11, 13 tot 15, 17 18, 20, 21 tot 25, 31 tot 37.Een nieuw art. 2bis en 27bis en 27ter wordt ingevoegd.

nvdr: het arrest van het arbitragehof van 14.07.1997 vernietigt:

 • - art. 2 van het decreet 20.12.1995, inzoverre het in decreet 23.01.1991 een art. 2, tweede lid, 10°, laatste streepje invoegt;
 • - art. 3 van van het decreet, in zoverre het in het decreet 23.01.1991 in art. 2bis, par. 2, 3°, a), de bewoordingen 'en de kalversector' invoegt;
 • - art. 3 van het decreet, in zoverre het in het decreet 23.01.1991 een art. 2bis, par. 2, 4°, invoegt;
 • - art. 17 van het decreet, in zoverre het in decreet 23.01.1991 een art. 21, par. 3, invoegt; handhaaft evenwel de gevolgen van de vernietigde bepaling tot aan het einde van het lopende aanslagjaar;
 • - in art. 33 van het decreet, de woorden ', met uitzondering van art. 17, dat uitwerking heeft met ingang van 01.01.1995'.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

 • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
 • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link