92649 | Union wallonne des entreprises, c.v. Fediex en anderen / Waalse Regering
Arbitragehof, 13 september 1995, arrest nr. 64/95

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 512; R.W., 24.02.1996, V.59, (26), 876-877

In casu gaat het om het beroep tot vernietiging van het decreet 23.12.1993 (doc. nr. 64599) dat wijzigingen aanbrengt in het decreet 30.04.1990 (doc. nr. 1668) op de bescherming en de exploitatie van tot drinkwater verwerkbaar water. De hierin bedoelde machtiging, zowel wat de heffing als wat de winningsbelasting betreft, schendt de art. 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met art. 170, par. 2. Noch de heffing noch de winningsbelasting vormen de betaling van een dienst die door de overheid wordt geleverd ten voordele van de afzonderlijk beschouwde belastingsplichtige. Zij zijn geen retributie doch een belasting in de zin van art. 170, par. 2 van de Grondwet. In het nieuwe art. 4 dat bij art. 7 van het aangevochten decreet 23.12.1993 is ingevoegd in het decreet van het Waalse Gewest van 30.04.1990 moeten bijgevolg in par. 1 de woorden 'stelt het bedrag van de heffing vast en' worden vernietigd, alsook de eerste zin van het tweede lid van par. 2.