91380 | 23.02.1995 V. nr. 208 (Vl. R.): Buurtwegen - Atlas
Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, KELCHTERMANS Theo
VERGOTE Fons

V. en A., Vl.R., 11.04.1995,1994-95, (12), 639-640; T.B.P.oktober 1995, V.50, (10), 585-586

De opmaak van de atlas van de buurtwegen vindt zijn oorsprong in wet 10.07.1841 op de buurtwegen. De materie van het inzagerecht van de atlas van de buurtwegen wordt niet specifiek geregeld in de wet op de buurtwegen. Anderzijds kan worden aangenomen dat uit het loutere feit dat tot het initiatief tot opmaak van een dergelijk register werd beslist, kan worden afgeleid dat deze informatie openbaar is. In de praktijk kan elke burger inzage krijgen in de gemeentelijke atlas, zowel bij de gemeentelijke als bij de provinciale diensten. Met betrekking tot de voetwegen vervalt het recht van doorgang niet na jaren van gebruik. Art. 12 van de wet op de buurwegen bepaalt immers dat de buurtwegen, zoals zij worden erkend en gehandhaafd ingevolge de algemene rooi- en afpalingsplannen, niet door verjaring kunnen worden verkregen zolang zij dienen tot het openbaar gebruik, behoudens de voor onderhavige wet verkregen rechten. Dit impliceert dat zolang over de afschaffing van de buurtweg/voetweg niet werd beslist door de gemeenteraad met goedkeuring door de bestendige deputatie van de provincie, deze weg in rechte blijft bestaan. Het onderhoud van de buurtwegen wordt geregeld door art. 13 van de wet op de buurtwegen. Dit artikel bepaalt dat de kosten betreffende de buurtwegen ten laste zijn van de gemeente. Nochtans zullen de provinciale raden mogen beslissen dat deze kosten geheel of ten dele ten laste zullen zijn van de aanpalende eigenaars, alwaar zodanig gebruik gevestigd is. In geval van enig geschil omtrent de last tot onderhoud moeten de gemeenten, op beslissing van de deputatie van de provinciale raad, voorlopig voorzien in het onderhoud van de wegen die het voorwerp van geschil uitmaken, behoudens het verhaal der gemeenten op de derden, indien daartoe grond is. Bij onderhavig artikel wordt geen wijziging gebracht aan de verplichtingen voortspruitende uit de rechten door de gemeenten verkregen voor onderhavige wet, noch aan de verordeningen inzake polders en de wateringen. Uit dit artikel dient besloten te worden dat de onderhoudsplicht van de buurtweg in eerste instantie bij de gemeente wordt gelegd. Vermits het teloorgaan van een buurtweg/voetweg in eerste instantie te wijten is aan een gebrek aan onderhoud, kan daaruit worden afgeleid dat het heropenen onder de bevoegdheid/verantwoordelijkheid valt van de gemeente. Art. 10 van de wet op de buurtwegen bepaalt dat 'een duplicaat van de tabellen door de deputatie goedgekeurd ter griffie van het provinciaal bestuur neergelegd wordt'. Bijgevolg kan de atlas van de buurtwegen worden geraadpleegd zowel bij het gemeentebestuur als bij de provinciale technische diensten. In de praktijk blijkt dat de atlas bij het provinciaal bestuur doorgaans meer accuraat werd bijgehouden. Er dient nagegaan te worden of door een wetgevend initiatief de wet op de buurtwegen van 1841 niet kan worden opgeheven en via een overgangsmaatregel deze wegen kunnen worden ingedeeld bij de gangbare categorie├źn, namelijk gemeentewegen, provinciewegen en gewestwegen.