87804 | 21.02.1995 Omz. met betrekking tot de uitvoering van de gewestelijke investeringsprogramma's inzake bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur door de NV Aquafin
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

Best.mem.:Antw., 12.05.1995, (8), 191-194

Het Vlaamse Gewest laat de bovengemeentelijke rioolwaterzuiverings- infrastructuur uitvoeren door de NV Aquafin. Teneinde aan deze contractuele opdracht een beter gestructureerde uitvoering te geven, heeft de minister in overleg met de milieuadministratie en de NV Aquafin de hierna volgende overleg-procedure uitgewerkt : Fase 1 : opmaak investeringsprogramma's Bij de opmaak van de ontwerpen van investeringsprogramma's door de Vlaamse Milieumaatschappij moeten de diverse bekkencomité's betrokken worden teneinde de geïntegreerde ecologische aanpak maximaal te vrijwaren. Op basis van deze aanpak zullen de gemeentebesturen van meet af aan verder geïnformeerd worden over de planning en uitvoering van de gewestelijke investeringsprojecten. Fase 2 : opmaak technische plannen. Op basis van een opgedragen investeringsprogramma moet Aquafin naargelang de aard van het project in een periode tussen 6 en 15 maanden na goedkeuring van het programma, per project een technisch plan uitwerken en ter goedkeuring aan de minister voorleggen. Anderzijds zal tijdens deze fase in principe steeds een publieke informatieve vergadering gehouden worden (in samenspraak met de betrokken gemeente) waarbij het uitvoeringsproject maximaal zal toegelicht worden. Fase 3 : na goedkeuring technisch plan. In deze fase zal Aquafin enerzijds de noodzakelijke coördinatievergaderingen beleggen en anderzijds een publieke informatieve vergadering houden. Het technisch plan zal - zoals tot op heden gebeurde - pas na advies van de betrokken bekkencomité's goedgekeurd worden. Direct na gunning zal Aquafin in principe een tweede publieke informatievergadering organiseren in samenspraak met de gemeenten waarop alle direct betrokken burgers persoonlijk worden uitgenodigd teneinde hen zeer concreet te informeren over de uitvoeringstiming, de werkplanning van de aannemer, de contactpersoon bij Aquafin, de uitvoeringsmethode, procedure schadegevallen, enz... . Uiteraard is het in deze fase niet meer mogelijk om de projecten te wijzigen. Teneinde een optimale samenwerking na te streven verbindt Aquafin er zich toe om maximaal met de ontwerpers/studie-bureau's te werken die lokaal de meeste ervaring hebben. Er zal in de aanwijsprocedure derhalve advies gevraagd worden aan de gemeentebesturen. Indien dit advies niet gevolgd wordt of niet kan gevolgd worden, zal Aquafin de gemeente steeds informeren over de genomen beslissing.