85143 | 13.02.1995 V. nr. 106 (Vl. R.): Milieuheffing afvalwater - Medeëigenaars
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
MAERTENS Michel

V. en A., Vl.R., 13.03.1995,1994-95, (10), 501

Op basis van de wet 26.03.1971 in verband met geloosd water, wordt een milieuheffing opgelegd ten gunste van de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor de berekening van de afvalwaterheffing deze heffing wordt voor particulieren een verminderingscoëfficiënt gebruikt die niet geldt voor rechtspersonen. In de nieuwe wet op de medeëigendom krijgt de vereniging van medeëigenaars rechtspersoonlijkheid. Het in werking treden van deze wet (op 01.08.1995) zal echter geen repercussies hebben op de berekening van de milieuheffing voor gezinnen-bewoners van appartementen. In het nog uit te vaardigen decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 zal worden voorgesteld om art. 35quater van de wet 26.03.1971 in die zin aan te passen door de coëfficiënt 1, zoals die geldt voor rechtspersonen, niet te doen gelden voor verenigingen van medeëigenaars met rechtspersoonlijkheid of immobiliënvennootschappen die optreden als syndicus of eigenaar.