84679 | 05.04.1995 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-05-03

De overzichttabel 'Meet- en Analyseresultaten' dient de nodige gegevens te vermelden over de resultaten van het in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar geloosde afvalwater, op straffe van verval van het recht een beroep te kunnen doen op de uitgebreide berekeningsmethode, wanneer de aangifte geschiedt op grond van art. 35octies, par. 1, wet 26.03.1971. Dezelfde overzichttabel moet niet alleen gegevens bevatten over het geloosde afvalwater, maar ook over het gebruikte oppervlaktewater, op straffe van verval van het recht om de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater in mindering te brengen, wanneer men aangifte doet op grond van art. 35sexies, par. 3, van hogervermelde wet.

nvdr: het BVE 16.02.1993 wordt opgeheven door het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 178545). nvdr: Art. 35 van het decreet 30.06.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 geeft de machtiging aan de Vlaamse Regering, om het BVR 05.04.1995 tot wijziging van het BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging opnieuw uit te vaardigen met behoud van de oorspronkelijke uitwerkingsdatum (zie doc. nr. 210633).

nvdr: Het BVR 14.09.2007 wijz. BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vervangt dit besluit (zie doc. nr. 223309).

 

 link