8391 | 03.10.1990 V. nr. 407 (Vl. R.): Waterlopen - Oeverbeheer
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
KUIJPERS Willy

V. en A., Vl.R., 12.11.1990,1990-91, (2), 61-62

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 27.06.1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechterlijke rechts- personen, mede van toepassing is op de bermen langs de waterlopen. Bij het beheer van deze bermen dient dus wel degelijk rekening te worden gehouden met de bepalingen van het bermbesluit. Anderzijds wordt het onderhoud van de waterlopen geregeld door andere sector- wetten. Het onderhoud van de bevaarbare waterlopen behoort aldus tot de bevoegdheid van de heer J. Sauwens, Gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer, terwijl het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen wordt geregeld door de wet van 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. Luidens de bepalingen van deze wet heeft de Gemeenschapsminister van leefmilieu, natuur- behoud en landinrichting de bevoegdheid over de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie. Het is zeker niet uitgesloten dat zich bij het in praktijk brengen van de hogervermelde reglementeringen conflictsituaties voordoen. Deze dienen dan een oplossing te krijgen door toepassing van het proportionaliteitsbeginsel dat ook door de Raad van State werd aangehaald in zijn advies bij het uitvaardigen van het bermbesluit. In het door de minister gepubliceerde Natuurontwikkelingsplan voor Vlaanderen 1990-95 werd bijzondere aandacht besteed aan de wisselwerking van het natuur- beleid met tal van andere sectoren waaronder de waterbeheersing. Daarnaast werd er binnen de Vlaamse administratie een ambtelijke werkgroep opgericht die tot doel heeft de sectoren natuurbeleid waterbeheersing en infrastructuur beter op elkaar af te stemmen. Teneinde voormeld doel te realiseren zal deze werkgroep binnen de meest nuttige termijn onder meer concrete aanwijzingen uitwerken ten behoeve van alle oeverbeheerders.