8023 | Noot onder contract - Gesubsidieerde contractuelen - Veralgemening
HAUTPHENNE Paul

De Gemeente, 01.06-07.1990,255

1. Dit besluit vervangt het besluit van de Executieve van 01.03.1989 over hetzelfde onderwerp. Het nieuwe besluit is van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten vanaf 15.02.1990 evenals op de vervangingsarbeidsovereenkomsten afgesloten in het kader van overeenkomsten gesloten vóór 15.02.1990. 2. Wat is nieuw ten aanzien van de vorige regeling? a. Toepassingsgebied Het toepassingsgebied van de nieuwe regeling werd verruimd. Vielen onder de toepassing van het vorige besluit en vallen ook onder de toepassing van het nieuwe besluit, de diensten van de Vlaamse Executieve en de instellingen van openbaar nut die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, de door de Vlaamse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde onderwijsinstellingen (dus ook de gemeentelijke onderwijsinstellingen), de instellingen van openbaar nut en de V.Z.W.'s, die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreven, evenals de plaatselijke maatschappijen voor sociale woningen. Het toepassingsgebied van dit besluit is nu uitgebreid tot de Polders, de Wateringen en de Kerkfabrieken. b. Jaarbedrag van de premie Het jaarbedrag van 203.112 F blijft behouden. Zoals vroeger verleent ook het nieuwe besluit de mogelijkheid om een hoger premiebedrag toe te kennen. De Gemeenschapsminister kan voor de GECO's, voor wier prestaties geen vergoedingen worden gevraagd, een hoger premiebedrag vaststellen, zonder dat dit bedrag de loonkost van de GECO kan overtreffen, voor: - de aanwerving van GECO's in geselecteerde onderwijsprojecten; - de aanwerving van GECO's als opleiders, lesgevers of begeleiders in projecten waarvoor bijstand van het Europees Sociaal Fonds aangevraagd werd of in projecten die afgestemd zijn op een kansarm publiek; - de aanwerving van langdurig en/of moeilijk te plaatsen werklozen als GECO's; Het hoger premiebedrag stemt overeen met de wedde van een personeelslid van de diensten van de Vlaamse Executieve bezoldigd in een wervingsgraad, beperkt tot 90 % wanneer een universitair diploma vereist is en tot 95 % wanneer een diploma van het hoger onderwijs van het korte type vereist is. Van de beperking van de premiebedragen tot 90 en 95 % kan worden afgeweken als het bewijs wordt geleverd dat het project afgestemd is op een kansarm publiek en de aanvrager in de onmogelijkheid verkeert om het verschil tussen de premie en de loonkost te betalen. De Gemeenschapsminister kan voor de tewerkstelling van langdurig en/of moeilijk te plaatsen werklozen als GECO's, die tegen vergoeding ter beschikking worden gesteld van natuurlijke personen, een hoger premiebedrag toekennen. Voor deze GECO's zal een vast premiebedrag van 400.000 F worden toegekend. De premiebedragen toegekend aan arbeidsplaatsen die het resultaat zijn van de omzetting van DAC naar GECO worden verhoogd met maximum de anciënniteit verworven door de betrokken werknemer in het Derde Arbeidscircuit.