79877 | 01.09.1980 Wet betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
Min. van Justitie, VANDERPOORTEN Herman
et al.

BS 1980-09-10

De bepalingen van deze wet zijn toepasselijk op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk of hulppersoneel, zelfs al zijn zij onder arbeidsovereenkomst aangeworven, die behoren tot:

  • de Rijksbesturen en andere Rijksdiensten, met inbegrip van de diensten die de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en de onderwijsinrichtingen maar met uitzondering van de Rijkswacht, de magistraten en griffiers van de rechterlijke orde en de ambtsdragers bij de Raad van State;
  • de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen waarvan de lijst door de Koning vastgesteld wordt;
  • de provincies, de agglomeraties, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur, de Franse Commissie voor de Cultuur en de Verenigde Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie, de federaties van gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de openbare instellingen ondergeschikt aan de provincies en aan de gemeenten;
  • de polders en wateringen;
  • de gesubsidieerde diensten voor school- en beroepsoriĆ«ntering, de gesubsidieerde psychich-medisch-sociale diensten, de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, met inbegrip van de inrichtingen van het gesubsidieerd niet-universitair hoger onderwijs, in de mate dat de betrokkenen rechtstreeks bezoldigd worden door een weddetoelage.
De hiervoren bedoelde personeelsleden die als bijdragebetalend lid aangesloten zijn bij een representatieve vakorganisatie ontvangen een jaarlijkse vakbondspremie.
De Koning bepaalt voor elk jaar het bedrag, in functie van het aantal bijdragebetalende leden van het jaar voordien, alsmede de toekenningsvoorwaarden en de betalingsmodaliteiten van de vakbondspremie, met inbegrip van de regelen ter voorkoming van de cumulatieve toekenning en uitbetaling ervan.
Bij de Diensten van de Eerste Minister wordt een Fonds voor vakbondspremies ingesteld.
Het Fonds voor vakbondspremies wordt gespijsd met:
  • dotaties voor wat betreft de bovenvermelde diensten;
  • bijdragen ten laste van de bovenvermelde diensten.
De Koning bepaalt het bedrag van deze bijdragen.
Anderzijds wordt art. 14 van wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel aangevuld als volgt: 'par. 3. De Koning bepaalt wat moet verstaan worden onder 'bijdrageplichtig lid', 'personeelslid' en 'personeelssterkte' in de zin van de art. 7, 8, en 13 van deze wet.'.

nvdr : Het opschrift van deze wet wordt door de wet 07.11.1987 ( zie document nr. 80030 ) vervangen door het volgende : 'Wet 01.09.1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen'.

nvdr: Deze wet werd ook gewijzigd door een wet van 25.04.2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 02.07.2007 (B.S, 02.07.2007, V.177, (201), 36151-36154). Het gaat over de wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken.

nvdr: voor de Officieuze Duitse coƶrdinatie van de wet 26.07.1996, zie doc. nr. 268660.