77830 | 23.08.1994 V. nr. 270 (Vl. R.): Milieutoezicht door gemeenten - Stand van zaken
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
TYBERGHIEN - VANDENBUSCHE Maria

V. en A., Vl.R., 26.09.1994,1993-94, (20), 1119

Bij het BVE 28.10.1992 tot wijziging van Vlarem (I) werd in art. 58 uitdrukkelijk bepaald dat de door de gemeente aangewezen agenten van de gemeentepolitie en de technische ambtenaren van de gemeenten het toezicht op de naleving van de milieuvergunning alsmede het toezicht op de voorwaarden opgelegd voor de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging kunnen uitvoeren 'ongeacht hun statuut'.
Indien een gemeente nog geen voldoende gevormd personeel in dienst heeft, dus die niet in het bezit zijn van het voorgeschreven bekwaamheidsbewijs, ligt de gemeentelijke controlebevoegdheid bij de burgemeester en de officieren van de gemeentelijke politie.