77486 | 14.09.1994 BVR betr. de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten (...) bossen (...) waterlopen (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1994-11-23

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).

*14.09.1994 BVR betreffende de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan, inzonderheid wat de bossen en aanverwante grondoppervlakten, de onbevaarbare waterlopen en de natuurreservaten betreft Onverminderd de bevoegdheid van de andere personen vermeld in of aangewezen ter uitvoering van art. 54 van decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, wordt het toezicht op de naleving van art. 12 van dat decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, wat betreft de bossen en de oppervlakten als bedoeld in art. 3, par. 1 en 2, van bosdecreet 13.06.1990, de onbevaarbare waterlopen en de natuurreservaten, uitgeoefend door de ambtenaren van de administratie Milieu, Natuur en Landinrichting die daartoe nominatief zijn aangewezen door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmileu. De aanwijzing blijkt uit een door voornoemde minister ondertekend legitimatiebewijs.

Nvdr: Het BVR 14.09.1994 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van dec. 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten (...) bossen (...) waterlopen (...) wordt opgeheven door het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (zie doc. nr. 194220).

 

 link