54510 | Milieutoezicht - Vademecum voor de ondernemingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Leefmilieu Brussel / Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

Brussel:B.I.M., 1993, losbladig

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) werd in 1989 opgericht met als doel toezicht uit te oefenen op de naleving van de milieuwetgeving door de ondernemingen en de inwoners van de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest. Naast deze administratieve inspectie zal zij (ten laatste op 01.07.1993) milieuvergunningen afleveren (vroegere exploitatievergunningen) aan de inrichtingen van klasse 1. Om deze ruime controlebevoegdheid op een correcte wijze te kunnen invullen, heeft het BIM een gespecialiseerde afdeling opgericht, de 'Milieu-Inspectie'. Deze afdeling is samengesteld uit technici en ingenieurs, die niet enkel gevolg moeten geven aan de klachten van inwoners, maar ook systematisch preventieve controles op het terrein uitvoeren. Dit vademecum schetst in de eerste plaats het actieterrein van de administratie: - Welke ambtenaren en agenten zijn belast met het toezicht op de wetgeving ? Over welke onderzoeksmiddelen beschikken zij ? Welke maatregelen kunnen zij nemen indien zij een overtreding of een gevaar voor het leefmilieu vaststellen ? Kan men zich verzetten tegen het toezicht of tegen de maatregelen genomen door de ambtenaren ? Hoe worden de overtredingen vastgesteld ? Het tweede gedeelte herneemt, voor elk terrein van het leefmilieu - de industriƫle activiteiten, de afvalstoffen, het water, de lucht en de geluidshinder - de voornaamste inbreuken op de wetgeving. De draagwijdte en de gevolgen ervan zijn er telkens aan toegevoegd en worden onder de vorm van individuele fiches beschreven.