51611 | VLAREM II: Peperkoek ?
DE JAGER Ludo

T. Milieurecht, maart-april 1993, V.2, (2), 78-80

Het Milieuvergunningsdecreet voorziet voor de Vlaamse Executieve om, onverminderd de bepalingen van de wetten, decreten en besluiten inzake oppervlaktewater, luchtverontreiniging en geluidshinder, algemene of per categorie van inrichtingen geldende voorwaarden uit te vaardigen. Hetzelfde artikel bepaalt dat de vergunningsverlenende overheid bij het verlenen van een milieuvergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu. VLAREM II (BVE 07.01.1992 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen) geeft uitvoering aan de bevoegdheid om algemene en sectoriƫle normen te bepalen. Het is van toepassing op alle inrichtingen die overeenkomstig VLAREM I als hinderlijk zijn ingedeeld, en derhalve vergunnings- of meldingsplichtig zijn.