48235 | n.v. Primeur / Vlaamse Gewest
Arbitragehof, 8 oktober 1992, arrest nr. 59/92

T. Milieurecht, januari-februari 1993, V.2, (1), 31-37; T.B.P., februari 1993, V.48, (2), 101-102

De verzoekende partij is een bedrijf dat zijn afvalwater loost in de oppervlaktewateren. Als heffingsplichtige kan zij rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bepalingen van het decreet 21.12.1990 die het bedrag van de verschuldigde heffing op waterverontreiniging vaststellen. Het komt de decreetgever toe al dan niet verminderingen te bepalen voor oppervlaktewaterlozers rekening houdend met de wens om in een overgangsregeling te voorzien en met de vaststelling dat soepelere sectoriële lozingsvoorwaarden werden bepaald voor bepaalde sectoren rekening houdende met de stand van de ontwikkeling van de zuiveringstechnologie. Wanneer de decreetgever evenwel die criteria hanteert, is hij gehouden die criteria op gelijke wijze toe te passen ten aanzien van alle sectoren die zich ten opzichte van de ter beoordeling staande maatregel en het nagestreefde doel in een gelijkwaardige situatie bevinden. Door bepaalde van die sectoren die saneringscoëfficiënten te laten genieten en andere daarvan zonder verantwoording uit te sluiten, heeft de decreetgever een onderscheid ingevoerd dat strijdig is met de art. 6 en 6bis van de Grondwet. Aldus vernietigt dit arrest in bijlage 2 bij de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd door art. 69, par. 2, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, de woorden '29/niet hoger vermelde activiteiten/1/1/1/' in zoverre zij toepasselijk zijn op activiteiten die het voorwerp uitmaakten van sectoriële lozingsvoorwaarden die in minder strenge zin afwijken van de algemene voorwaarden, krachtens het KB 03.08.1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen van regenwater.