44076 | 24.08.1992 V. nr. 227 (Vl. R.): Milieuheffing - Ambtshalve heffingen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
SUYKERBUYK Herman

V. en A., Vl. R., 05.10.1992,1992(BZ), (12), 536-537

In afdeling 8, par. 4 van Hfst. II bis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals gewijzigd bij decreet van 25.06.1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, wordt bepaald dat de aangifte, in afwijking van de normale datum voor indienen van de aangifte die bepaald is op 15 maart van het heffingsjaar, moet gebeuren voor 01.08.1992. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft met de brief van 16.07.1992 gepoogd om mogelijke aangifteproblemen met heffingsplichtingen alsnog te voorkomen en heeft nog diverse acties, bijvoorbeeld in de vorm van herinneringsbrieven, ondernomen om de heffinsplichtige de kans te geven zijn aangifte in te dienen, alvorens effectief wordt overgegaan tot het vestigen van een ambtelijke aanslag Aangezien de afwijking voor het indienen van de aangifte slechts geldt voor het aanslagjaar 1992 zal het probleem in verband met het indienen van de aangifte tijdens de vakantieperiode zich niet voor het aanslagjaar 1993 voordoen.