41308 | 29.07.1992 Omz. Richtlijnen voor het opstellen van de OCMW-begroting 1993 - Ref.: 8/IV/LB/0/51/14
Vlaams min. van Financiƫn, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1992-11-07

In deze omzendbrief staan aanvullende richtlijnen en preciseringen in verband met de opmaak van de begroting 1993:

Toevoegen van een algemene beleidsnota aan de begroting: In deze beleidsnota zullen dus alleszins de doelstellingen en prioriteiten (nieuwe activiteiten, veranderingen, bijsturingen) voor het komende jaar moeten worden verduidelijkt. Dit impliceert uiteraard de nodige toelichting bij begrotingsposten waarvan de cijfers aanzienlijk afwijken van deze van het vorige jaar.
Daarnaast moet de beleidsnota informatie bevatten over de onderscheiden inhoudelijke luiken van het OCMW-beleid, waarbij vooral de kansarmoedebestrijding en de bejaardenzorg bijzondere aandacht verdienen.
Tenslotte verdient het aanbeveling om deze informatie te situeren in een (financieel) beleidsplan voor een ruimere periode (bv. 1992-1995).

De begroting zelf
- Ontvangsten:
In hun begroting voor 1993 dienen de OCMW's een krediet in te schrijven dat gelijk is aan tweemaal het eerste voorschot op het aandeel in het B.F.M.W. dat werd toegekend voor het jaar 1992.
De OCMW's die voor het beheer van de bezittingen van in rusthuizen geplaatste personen gebruik maken van een centraal beheersysteem bij een financiƫle instelling moeten erop toezien dat de door deze instelling uitgekeerde beheersvergoeding rechtstreeks gestort wordt op de rekening courant van het centrum en niet op de centrale zichtrekening van de bejaardeninstelling.

Uitgaven:
Voor de begroting 1993 mogen de personeelskosten slechts met hetzelfde percentage stijgen als bij het bestuur van de gemeente waartoe het centrum behoort. Hetzelfde principe geldt voor de werkingsuitgaven.
Voor de bestrijding van armoede in het algemeen en kansarmoede in het bijzonder beschikt het OCMW over een waaier van mogelijkheden die doorgaans op begrotings-technisch vlak geen bijzondere problemen stellen.

Begrotingscodes:
De Minister vestigt in het bijzonder de aandacht op de onderstaande begrotingscodes:

  • F/123/09 waarop de beroepsopleiding van de lokale ambtenaren wordt geboekt;
  • 101/123/09 waarop de kosten worden geboekt voor de vorming van de OCMW- mandatarissen;
  • 131/116/02 waarop de lasten worden geboekt vooruitspruitend uit de herstructurering van het personeelsbestand ingevolge een saneringsplan.
De omschrijving van deze code is 'brugpensioen'.
De OCMW's die een analystische onderverdeling van de R.I.Z.I.V.-ontvangsten (forfaits en mini-forfaits) ingevolge het verstrekken van verzorging aan bejaarden in rusthuizen en R.V.T.'s zouden willen doorvoeren kunnen gebruik maken van de volgende code:
  • 8341/4761/01 - tussenkomst R.I.Z.I.V. voor individuele prestaties;
  • 8342/4762/01 - forfaitaire tussenkomst: rusthuis;
  • 8342/4763/01 - forfaitaire tussenkomst: rust- en verzorgingstehuis.
De OCMW's die opteren om een bijkomende uitsplitsing te maken tussen de medische en de paramedische verzorging kunnen een cijfer toevoegen aan de economische natuur.
Inschrijving van de belasting op de oppervlaktewateren:
  • F 125(3)/02 wanneer de belasting gericht is aan de instellingen door haar wordt gedragen;
  • 832/334/01 wanneer de belasting gericht wordt aan een onderhorige van de instelling en ten laste genomen wordt door het centrum.
Openbaarheid van het OCMW-beleid.