39395 | 24.04.1992 V. nr. 112 (Vl. R.): Bescherming oppervlaktewateren - Heffingplichtigen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl. R., 25.05.1992,1992(BZ), (6), 207

Om heffingplichtig te zijn volgens het decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, moet worden voldaan aan 2 voorwaarden: 1. beschikken op 1 januari van het belastingsjaar over een woonruimte gelegen in het Vlaamse Gewest (art. 35 bis, par. 1, 1, 4°); 2. de persoon te zijn aan wie de openbare watervoorzieningsmaatschappij in 1990 het waterverbruik heeft gefactureerd en/of die melding heeft gedaan van een eigen waterwinning. Indien beroepsmilitairen, die in Duitsland gestationeerd zijn en er verblijven aan deze beide voorwaarden voldoen, moeten zij beschouwd worden als heffingsplichtig en moeten zij de heffing te betalen. Indien zij hun woning in het Vlaamse Gewest verhuren, kunnen zij - op dezelfde wijze als ze het waterverbruik doorrekenen - de milieuheffing aan de effectieve waterverbruiker doorrekenen.