36064 | Afvalvademecum
MORRENS Paul

Antwerpen:Kluwer Rechtswetenschappen, 1992,164 p.

Het eerste deel biedt een bondige schets van de leefmilieuwetgeving, de strafbare gedragingen en de strafrechtelijke santie, de bewijsvoering en het strafproces, gevolgd door een reeks praktische richtlijnen en een bibliografie. Diy eerste deel sluit af met een checklist voor het informatieonderzoek i.v.m. de naleving van de leefmilieuwetgeving, een administratief verslag en een model van proces-verbaal. Vijfentwintig praktijkvoorbeelden behandelen de meest voorkomende leefmilieumisdrijven. Voor elk van deze cases wordt aangegeven welke de toepasselijke wettekst is en welke de te ondernemen stappen zijn. Tevens is voor elke case de wetsomschrijving opgenomen die weerhouden moet worden voor de strafrechtelijke afhandeling van het vastgestelde misdrijf.

Opgenomen cases:

  • verhinderen toezicht
  • lozen afvalwaters vanuit vaste installatie
  • afvalstoffen
  • afvalolie
  • hinder door exploitatie
  • voertuigen
  • mest
  • luchtverontreiniging
  • grondwater en bodem
  • bedrijfsbrand of -ramp