35077 | 07.01.1992 Omz. Toepassing door de Gemeentebesturen van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunningen (VLAREM). Ref. 92/7C/VLAREM/2/14
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, VANNESTE O.

Best.mem.:W.-Vl., 05.02.1992, (5), 87-92

Deze omzendbrief geeft verdere inlichtingen in verband met de toepassing door de gemeentebesturen van het BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Men vindt in een eerste punt een aantal algemene richtlijnen opgesomd. In een tweede punt wordt een nieuwe model van Proces-Verbaal van opening van openbaar onderzoek (hoofdst. V van het VLAREM) opgenomen, dat meer beantwoordt aan bijlage 10 van de VLAREM. Teneinde tot een correcte en uniforme toepassing van het VLAREM te komen worden vindt men in een derde punt de vereisten opgesomd waaraan de beslissingen en de meldingen dienen te voldoen.