33325 | 25.11.1993 BBHR betr. het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1993-12-04

Dit besluit beoogt de controle- en toezichthoudende bevoegdheid inzake leefmilieu te centraliseren in een administratie. De beambten zijn belast met het toezicht op de volgende reglementeringen: - wet 19.12 1854 houdende het Boswetboek - de jachtwet 28.02.1882 - de wet 28.12.1931 op de bescherming van aan particulieren toebehorende bossen en wouden - de wet 05.05.1888 betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen en op de stoomtuigen en stoomketels; - de wet 28.12.1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging; - de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud; - de wet 18.07.1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder; - de ordonnantie 07.03.1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen; - de ordonnantie 16.05.1991 betreffende de strijd tegen geluidshinder in de rust- en woonruimten in Brussel; - de ordonnantie 29.08.1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht; - de ordonnantie 30.07.1992 betreffende de milieuvergunning; - de besluiten tot uitvoering van voornoemde wetten en ordonnanties. De technische ambtenaren zijn voorzien van een legitimatiekaart en krijgen een afschrift van de uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning. Wordt opgeheven: - BBHE 18.06.1992 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu (B.S., 03.02.1993, V.163, (22), 2157- 2158; B.S., 11.06.1993, V.163, (116), 14371, erratum) dat het BBHE 11.07.1991 dat ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van bepalingen inzake leefmilieu (B.S., 14.09.1991, V.161, (178), 20235) gewijzigd door het BBHE 21.11.1991 (B.S., 10.03.1992, V.162, (49), 5042) heeft opgeheven.

nvdr: De wet 28.02.1882 op de jacht werd opgeheven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie 01.03.2012 betreffende het natuurbehoud (zie doc. nr. 264118).