332594 | 20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020
Min.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, JAMBON Jan *
et al.

BS 2019-12-30, V189, (289), 119067-119076

Dit decreet bevat een aantal begeleidende maatregelen bij de begroting van het jaar 2020. Het gaat om de beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport, media, werk, sociale economie, omgeving, welzijn, volksgezondheid, gezin, fonds, kanselarij, bestuur, financiën, begroting, onderwijs en vorming.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Algemeen (art. 1);
 • Hfst. 2. - Cultuur, Jeugd, Sport en Media (art. 2-3):
  • Afd. 1. - Wijziging van het Circusdecreet van 01.03.2019;
   • Een verwijzing naar de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën wordt ingevoerd in het Circusdecreet.
  • Afd. 2. - Wijziging van het decreet 20.05.2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Brussel.
   • Een verwijzing naar de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën wordt ingevoerd in het decreet van 20.05.2016.
 • Hfst. 3. - Werk en Sociale Economie (art. 4-7):
 • Hfst. 4. - Omgeving (art. 8-14):
  • Afd. 1. - Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 (art. 8 - 10) (zie doc. nr. 332596);
  • Afd. 2. - Decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen - Milieuheffingen OVAM (art. 11-14) (zie doc. nr. 332596).
 • Hfst. 5. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (art. 15-20):
  • Afd. 1. - Aanpassing van het Woonzorgdecreet van 15.02.2019 (art. 15-18);
   • Deze wijziging voert een decretale grondslag in voor de toekenning van subsidies aan koepelorganisaties en voor de verwerking van gegevens van oppassers (vrijwilligers en verenigingswerkers).
  • Afd. 2. - Niet-indexering rang 3- en leeftijdstoeslagen (art. 19);
   • In het kader van het gezinsbeleid, wordt de niet-indexering van de leeftijdsbijslagen beperkt tot kinderen van rang 3-leeftijd om ze gelijk te stellen met rang 1 en 2. In het decreet 27.04.2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid wordt daartoe art. 4 gewijzigd.
  • Afd. 3. - Overeenkomsten tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid (art. 20).
   • Deze wijziging voorziet in de co-financiering van opleidingsprojecten rond de bevordering van ICT-gebruik in de eerste lijn.
 • Hfst. 6. - Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (art. 21);
 • Hfst. 7. - Kanselarij en Bestuur (art. 22-29):
 • Hfst. 8. - Financiën en Begroting (art. 30-40):
  • Afd. 1. - Beperking belastingkrediet rechtspersonen in de onroerende voorheffing tot aandeel materieel en outillage (art. 30);
   • Het gewestelijk belastingkrediet voor rechtspersonen in de onroerende voorheffing wordt beperkt tot het deel van het materieel en outillage en dit vanaf aanslagjaar 2020.
  • Afd. 2. - Kilometerheffing – aanpassing aan de tarieven kilometerheffing (art. 31);
   • In de nieuwe tariefstructuur wordt het basistarief van de kilometerheffing met 1,7 eurocent verhoogd. De component gewicht wordt voor zware voertuigen gewijzigd.
  • Afd. 3. - Registratiebelasting – verdere verlaging van de tarieven enige eigen woning (art. 32 - 34)  (zie doc. nr. 332609);
  • Afd. 4. - Bijstelling van de belastingvermindering voor dienstencheques en wijkwerkencheques (art. 35);
   • Concreet zal voor dienstencheques en wijkwerkencheques die worden aangekocht vanaf 01.01.2020 nog een belastingvermindering gelden van 1,80 EUR per dienstencheque, waardoor een dienstencheque van 9 EUR in werkelijkheid maar 7,20 EUR kost na verrekening van de belastingvermindering.
  • Afd. 5. - Wijziging van de belastingvermindering voor de eigen woning (art. 36 - 38) (zie doc. nr. 332609)
  • Afd. 6. - Bevriezing index subsidies (art. 39) (zie doc. nr. 332611);
  • Afd. 7. - Bevriezing index gefinancierd en gesubsidieerd onderwijs (art. 40) (zie doc. nr. 332611);
 • Hfst. 9. - Onderwijs en Vorming (art. 41-78):
  • Afd. 1. - Gelijkschakeling werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs vanaf 2019-2020 (art. 41 - 49) (zie doc. nr. 332612);
  • Afd. 2. - NVAO – opdracht van een personeelslid van de Vlaamse overheid (art. 50 - 51);
  • Afd. 3. - Bijkomende middelen wettelijke werkgeversbijdragen (art. 52);
   • Voor het begrotingsjaar 2020 wordt een volgende budgettaire opstap van 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de wettelijke en conventionele werkgeversbijdragen voor de universiteiten.
  • Afd. 4. - Generieke maatregel subsidie Vlerick en AMS (art. 53);
  • Afd. 5. - Generieke maatregel toelage hogere instituten en andere instellingen voor schone kunsten (art. 54);
  • Afd. 6. - Machtiging aan AGION voor verbintenissen voor huursubsidies (art. 55);
   • In het kader van de huursubsidies wordt het decretaal gemachtigde maximale jaarlijkse subsidiebedrag om verbintenissen aan te gaan voor huursubsidies verhoogd tot 20200000 EUR.
  • Afd. 7. - Generieke maatregel werkingsmiddelen deeltijds kunstonderwijs (art. 56-60);
  • Afd. 8. - Generieke maatregel werkingsmiddelen van de inspectie voor levensbeschouwelijke vakken (art. 61);
  • Afd. 9. - Generieke maatregel werkingsmiddelen voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (art. 62);
  • Afd. 10. - Generieke maatregel subsidie Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs – begeleidingsopdracht (art. 63);
  • Afd. 11. - Generieke maatregel subsidie Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs – onderwijs aan gedetineerden (art. 64);
  • Afd. 12. - Generieke maatregel werkingstoelagen centra voor basiseducatie (art. 65);
  • Afd. 13. - Generieke maatregel aanvullende werkingstoelagen centra voor basiseducatie (art. 66);
  • Afd. 14. - Generieke maatregel werkingstoelagen centra voor volwassenenonderwijs (art. 67);
  • Afd. 15. - Toekenning jaarlijkse aanvullende leraarsuren/punten/werkingsmiddelen ten behoeve van de asielproblematiek (art. 68);
   • In begrotingsjaar 2020 worden opnieuw middelen ten behoeve van de asielproblematiek toegekend. In begrotingsjaar 2020 wordt het werkingsgedeelte verminderd met 6 %.
  • Afd. 16. - Generieke maatregel op de compensatieregeling van het nieuwe financieringssysteem van het volwassenenonderwijs (art. 69);
  • Afd. 17. - Generieke maatregel nascholingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten (art. 70);
  • Afd. 18. - Generieke maatregel werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten (art. 71);
   • De generieke maatregelen in deze en de hierboven vermelde afdelingen hebben steeds betrekking op het verminderen van een subsidiebedrag met 6 %. 
  • Afd. 19. - Uitbreiding onderwijs aan afwezige kinderen wegens medische redenen naar andere mogelijke redenen voor de afwezigheid (art. 72 -78) (zie doc. nr. 332614);
 • Hfst. 10. - Inwerkingtreding (art. 79).

 

 link