331082 | 24.05.2019 Dec. wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22.12.2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-07-30, V. 189, (170), 74439-74460, bijlagen 74460-74474

Dit decreet legt een concretisering van het zesde mestactieprogramma vast (MAP 6). Dit MAP 6 beoogt een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te realiseren, om zo de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese doelstelling, geformuleerd in de Nitraatrichtlijn.

MAP 6 bevat 10 krachtlijnen die de wijzigen aan het bestaande Mestdecreet inspireren.
Deze zijn de onder andere de volgende:

  • Het in lijn brengen van de waterkwaliteit met de Europese doelen, en deze doelstelling ook verder uitwerken in het toekomstige 7e actieprogramma.
  • De beoordeling van de evolutie van de kwaliteit van het oppervlaktewater gebeurt per afstroomzone van een Vlaamse waterlichaam en zijn lokale vertakkingen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de gemiddelde nitraatconcentratie als sleutelindicator.
  • Bodems met een goede kwaliteit zijn veerkrachtiger en beter bestand tegen klimaatverandering, verliezen van nutriënten. Met MAP 6 wil Vlaanderen maatregelen nemen om de bodemkwaliteit verder te verbeteren.
  • Via onderzoeks-, piloot- en demoprojecten wordt nieuwe kennis over bemesting, nutriëntenbeheer en landbeheer ontwikkeld en overgedragen aan de landbouwers. De kennis wordt ingezet in de ontwikkeling van nieuwe maatregelen.
  • Een betere naleving wordt beoogd door een effectiever toezichts- en sanctioneringsbeleid.
  • Onafhankelijke begeleiding van landbouwers blijft belangrijk in MAP 6. Professionele begeleiders ondersteunen de landbouwers om de risico’s van bemesting op hun bedrijf in te schatten en helpen hen bij het nemen van de juiste maatregelen.

Het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Mestdecreet van 22.12.2006 worden gewijzigd.

 

 link