330321 | 16.05.2019 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT CĂ©line *

BS 2019-06-24, V.189, (140), 65136-65146

Deze ordonnantie wijzigt de procedure voor de opstelling en goedkeuring van het Waterbeheerplan. De doelstellingen en definities worden aangepast, de opdrachten van de wateroperatoren worden gerationaliseerd en het stelsel met betrekking tot de zuivering van afvalwater wordt gewijzigd.

De volgende openbaredienstopdrachten worden uitgeoefend door de wateroperatoren volgens de volgende verdeling:

  • de controle van de conformiteit van het water van de Brusselse waterwinningen bestemd voor het openbare waterleidingnet: Vivaqua;
  • de productie, de behandeling, de opslag en het transport van drinkwater bestemd voor menselijke consumptie, voor zover het geleverd is of bedoeld is om geleverd te worden door een openbaar distributienet: Vivaqua;
  • de distributie van drinkwater bestemd voor menselijke consumptie: Vivaqua;
  • het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van de infrastructuren die voor de afwatering en de bufferopslag van het stedelijke afvalwater zorgen, dat hen toevertrouwd wordt door de gemeenten of ontwikkeld door de wateroperator in toepassing van het Waterbeheerplan, met inbegrip van de eventuele nuttige toepassing van dit water: Vivaqua;
  • het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van de infrastructuren die voor de afwatering en de bufferopslag van het andere stedelijke afvalwater zorgen dan het water dat in het 4° beoogd wordt, met inbegrip van de eventuele nuttige toepassing van dit water: de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB);
  • het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van de infrastructuren die voor de zuivering van het stedelijke afvalwater zorgen: de BMWB.

De volgende ordonnanties worden gewijzigd:

  • de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
  • de ordonnantie van 18.03.2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's;
  • de ordonnantie van 25.03.1999 houdende het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid.

De wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt opgeheven voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft (zie doc. nr. 192033).