328853 | 26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw - Wijz. wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen (art. 3-26)
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62139-62140

Dit decreet wijzigt de regeling van het waterbeheer. De gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie (zie art. 2 van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen) op hun grondgebied, met uitsluiting van de waterlopen die vallen onder de polders en wateringen. Er wordt voorzien in de opmaak van een digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen ter vervanging van de analoge atlas.

De waterlopen van de derde categorie behoren tot de bevoegdheid van de gemeenten. Onder de derde categorie vallen: de onbevaarbare waterlopen of gedeelten ervan, stroomafwaarts van het punt waarop hun waterbekken ten minste 100 hectare bedraagt, tot ze de grens hebben bereikt van de gemeente waar die oorsprong zich bevindt of tot ze uitmonden. In dit geval is de gemeente de waterbeheerder.

In de Wet Onbevaarbare Waterlopen wordt de opmaak van een digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen voorzien ter vervanging van de analoge atlas met de beschrijvende tabellen. Op die manier wordt een beter overzicht van het oppervlaktewatersysteem bekomen.

Inbreuken op de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen worden voortaan gesanctioneerd op basis van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid. De oorspronkelijke handhavingsregels (in art. 22 en 23 van het decreet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen) worden vervolgens opgeheven.

Het beheer van een gracht kan door de gemeente overgenomen worden van de eigenaars en gebruikers wanneer dit nuttig is voor het watersysteem. Dergelijke gracht wordt aangeduid als een publieke gracht. De gemeente kan bovendien erfdienstbaarheden opleggen.

In de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen worden de art. 1, 4, 4bis, 5, 6 tot 13, 16 en 17 tot 21 gewijzigd. In dezelfde wet worden de art. 22 en 23 opgeheven en de art. 23bis en 23ter ingevoegd.

 

 link