328850 | 26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62139-62160

Dit decreet is een verzameldecreet dat strekt tot invoeging of tot wijziging van diverse bepalingen in het beleidsdomein omgeving, natuur en landbouw.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Algemene bepaling;
 • Hfst. 2. - Wijzigingen van het Veldwetboek van 07.10.1886 (art.2): zie doc. nr. 328852;
 • Hfst. 3. - Wijzigingen van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen (art. 3 tot 26): zie doc. nr. 328853;
 • Hfst. 4. - Wijzigingen van de Pachtwet van 04.11.1969 (art. 27 en 28):
  • Met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen werd de 'landbouwvennootschap' afgevoerd. In plaats daarvan werd het begrip 'landbouwonderneming' ingevoerd. Art. 2 en 9 van de Pachtwet 04.11.1969 worden gewijzigd om te verwijzen naar de landbouwonderneming.
 • Hfst. 5. - Wijzigingen van de wet 22.07.1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet (art. 29):
  • De tekst van de Ruilverkavelingswet wordt voor wat betreft het Vlaamse Gewest in overeenstemming gebracht met de terminologie van de Vlaamse Vastgoedcodex. De art. 25, 37, 38, 44, 45 en 53 van de wet 22.07.1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet worden gewijzigd.
 • Hfst. 6. - Wijzigingen van de wet 12.07.1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (art. 30 en 31):
  • Ook de tekst van de Ruilverkavelingswet voor de uitvoering van grote infrastructuurwerken wordt voor wat betreft het Vlaamse Gewest in overeenstemming gebracht met de terminologie van de Vlaamse Vastgoedcodex. De art. 11 en 17, 19, 21, 38, 40, 52, 53, 55, 63 en 64 van de wet 12.07.1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken worden gewijzigd.
 • Hfst. 7. - Wijzigingen van de wet 10.01.1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne (art. 32):
  • Tot slot wordt ook de tekst van de Ruilverkavelingswet van landeigendommen in der minne voor wat betreft het Vlaamse Gewest in overeenstemming gebracht met de terminologie van de Vlaamse Vastgoedcodex. De art. 22, 43, 47, 51, 59 en 60 van de wet 10.01.1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne worden gewijzigd.
 • Hfst. 8. - Wijzigingen van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 33): zie doc. nr. 328854;
 • Hfst. 9. - Wijzigingen van het Bosdecreet 13.06.1990 (art. 34 tot 53): zie doc. nr. 328856;
 • Hfst. 10. - Wijziging van het decreet 23.01.1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer (art. 54):
  • In dit decreet wordt de verwijzing naar het oude decreet betreffende het beheer van afvalstoffen vervangen door een verwijzing naar het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Art. 3 van het decreet 23.01.1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer wordt gewijzigd.
 • Hfst. 11. - Wijziging van het Jachtdecreet 24.07.1991 (art. 55):
  • Het jaarlijks kopen van een jachtverlof is voortaan overbodig voor de veldwachters. Deze wijziging voorziet dat bijzondere veldwachters kunnen doden met vuurwapens, naast de personen die in het bezit zijn van een jachtverlof. In het Jachtdecreet 24.07.1991 wordt art. 22 gewijzigd.
 • Hfst. 12. - Wijzigingen van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 56 tot 62): zie doc. nr. 328857;
 • Hfst. 13. - Wijzigingen van het decreet 20.12.1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (art. 63 en 64): zie doc. nr. 328858;
 • Hfst. 14. - Wijzigingen van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (art. 64 tot 68): zie doc. nr. 328859;
 • Hfst. 15. - Wijzigingen van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 (art. 69 tot 80): zie doc. nr. 328860;
 • Hfst. 16. - Wijzigingen van het Bodemdecreet 27.10.2006 (art. 81 tot 87): zie doc. nr. 328861;
 • Hfst. 17. - Wijzigingen van het decreet 22.12.2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid (art. 88):
  • Grondeigenaars die de identiteit wensen te vernemen van de natuurlijke of
   rechtspersonen die hun percelen registreerden bij de administratie Departement Landbouw en Visserij, kregen geen toegang tot dit register. Door een belangentoegang te creëren voor de grondeigenaars worden de eigendomsrechten van de eigenaars voortaan gevrijwaard. In het decreet 22.12.2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, wordt een art. 3/1 ingevoegd.
 • Hfst. 18. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 89 tot 119): zie doc. nr. 328862;
 • Hfst. 19. - Wijzigingen van het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (art. 120 tot 122): zie doc. nr. 328863;
 • Hfst. 20. - Wijzigingen van het decreet 28.06.2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid (art. 123 tot 133): zie doc. nr. 328864;
 • Hfst. 21. - Wijzigingen van het decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning (art. 134 tot 150): zie doc. nr. 328866;
 • Hfst. 22. - Wijziging van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos (art. 151):
  • De situatie dat een beheerder niet reageert op het door het Agentschap Natuur en Bos bezorgde evaluatieverslag wordt opgelost. Na uitblijven van een reactie van de beheerder na het toezenden van het evaluatieverslag, past het agentschap ‘eenzijdig’ het oorspronkelijke beheerplan aan op basis van de in het evaluatieverslag beschreven wijzigingen of aanvullingen. De beheerder heeft vervolgens dertig dagen de tijd om via een beveiligde zending aan het agentschap te laten weten dat hij afziet van uitvoering van het beheerplan en dus het beheerplan wenst stop te zetten. Het agentschap noteert dit in het register van de beheerplannen en meldt deze stopzetting aan de gemeente waar het terrein gelegen is. Art. 107 van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos, wordt gewijzigd.
 • Hfst. 23. - Wijziging van het decreet 13.07.2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 naar aanleiding van de ex-postevaluatie (art. 152):
  • Dit hoofdstuk omvat een technische wijziging. Art. 67 van het decreet 13.07.2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet 12.07.2013 naar aanleiding van de ex-postevaluatie wordt gewijzigd.
 • Hfst. 24. - Wijziging van het decreet 08.12.2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (art. 153):
  • Deze wijziging heeft tot gevolg dat de informatieplicht met betrekking tot het as-built attest in werking zal treden volgens de gewone regel. In het decreet 08.12.2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codex-trein) wordt art. 238 gewijzigd.
 • Hfst. 25. - Bekrachtiging van de bijdragen van het Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing (art. 154):
  • Het BVR 17.11.2017 tot wijziging van bijlage I, IV, V, VI, VIII en X bij het besluit van de Vlaamse  Regering van 04.02.1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij wordt bekrachtigd. Dit besluit wijzigde de bijdragen in de verschillende sectoren.
 • Hfst. 26. - Wijziging van de wet 18.07.1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder (art. 155):
  • Deze wijziging creëert een decretale rechtsgrond voor het toekennen van opdrachten aan de gemeenten inzake de beleidstaken betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Art. 1 van de wet 18.07.1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder wordt gewijzigd.
 • Hfst. 27. - Wijziging van het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (art. 156):
  • Met ingang van het heffingsjaar 2019 geldt voor de verwerking van verpulpingsresidu's en ontinktingsslib van papier- en kartonafval die ontstaan bij bedrijven die papier- en kartonafval gebruiken als grondstof voor de aanmaak van nieuwe stoffen of producten, een heffingstarief van 0 EUR per ton. Art. 46 van het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen wordt gewijzigd.
 • Hfst. 28. - Slotbepalingen (art. 157 tot 160).

 

 link