327798 | Het beroep tot vernietiging van de art. 96 en 97 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30.06.2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw
Grondwettelijk Hof, 28 februari 2019, arrest nr. 38/2019

BS 2019-04-01, 1e uitg., V.189, (71), 32333-32336

De bestreden bepalingen hebben het toepassingsgebied van het decreet 08.02.2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest uitgebreid en maken het de Vlaamse Regering mogelijk om het gebruik van pesticiden te regelen of te verbieden in gebieden die door particulieren worden gebruikt, door een onderscheid te maken op basis van het type werkzame stof. De bepalingen doen geen afbreuk aan de federale bevoegdheid inzake het vaststellen van productnormen.

De bestreden bepalingen bepalen niet de eisen waaraan de door de Vlaamse Regering aangeduide pesticiden moeten voldoen bij het op de markt brengen. Zij beogen slechts een regeling van het gebruik van pesticiden. Aldus houden de bestreden bepalingen geen productnorm in en vallen zij onder de bevoegdheid van de decreetgever inzake de bescherming van het leefmilieu. In de parlementaire voorbereiding is bij herhaling erop gewezen dat als 'productnormen' waarvan het vaststellen aan de federale overheid wordt voorbehouden, alleen moeten worden beschouwd voorschriften waaraan producten vanuit milieuoogpunt moeten beantwoorden 'bij het op de markt brengen'.

De bestreden bepalingen houden bovendien op zichzelf geen algemeen verbod op het gebruik van pesticiden in. Art. 96 van het decreet 30.06.2017 breidt het toepassingsgebied van het decreet 08.02.2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest uit tot gebieden die door particulieren worden gebruikt. Art. 97 van hetzelfde decreet breidt de machtiging waarover de Vlaamse Regering beschikt om het gebruik van pesticiden te reglementeren, uit door haar toe te laten een onderscheid te maken naar het type werkzame stof.

De bestreden bepalingen machtigen de Vlaamse Regering bijgevolg niet om een algemeen gebruiksverbod uit te vaardigen. De machtiging is immers beperkt tot het territoriale toepassingsgebied van dat decreet, enkel de 'gebieden die door het brede publiek, door kwetsbare groepen of door particulieren worden gebruikt', de 'beschermde gebieden als bedoeld in art. 71 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid en andere gebieden die ten behoeve van de uitvoering van de noodzakelijke natuurbehoudsmaatregelen zijn aangewezen overeenkomstig de bepalingen van art. 36bis van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu' en de 'gebieden die bescherming vergen voor het aquatisch milieu en het drinkwater'.

Op grond van die machtiging heeft de Vlaamse Regering bij het besluit van 14.07.2017 gebruiksbeperkingen opgelegd voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof glyfosaat bevatten.