327561 | 06.12.2018 Beheersovereenkomst 2018-2023, afgesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT CĂ©line *
WILLAME Sigrid

BS 2019-03-14, V. 189, (57), 26884, + bijlagen 26885-26924, err.

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten krachtens art. 24 en 25 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) haar opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden (onder meer de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater) en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen van de overeenkomst.

Inhoudstafel:

 • Definities;
 • Voorwerp van het contract;
 • Draagwijdte van het contract;
 • Duur van het contract;
 • Opdrachten van de BMWB;
 • Dit beheerscontract steunt op 5 belangrijke pijlers:
  • Pijler 1: opvang en zuivering van het stedelijk afvalwater:
  • Pijler 2: Onderzoek en ontwikkeling: nieuwe perspectieven;
  • Pijler 3: Efficiënte organisatie;
  • Pijler 4: In dienst van de partners;
  • Pijler 5: Communicatie.
 • Financiering van de activiteiten van de BMWB.
 • Tariefmethodologie (Tarief van openbare dienstopdracht);
 • Boekhouding en budgettair beheer;
 • Wederzijdse verbintenissen van de Partijen;
 • Boordtabel van de indicatoren;
 • Bestuur;
 • Evaluatie van het contract;
 • Sancties;
 • Wijziging en beëindiging van het contract;
 • Slotbepalingen.
 • Bijlage 1: Kaart van het netwerk van de collectoren;
 • Bijlage 2: Modaliteiten voor de raming en toepassing van de zuiveringseenheidsprijzen;
 • Bijlage 3: Missie BMWB;
 • Bijlage 4: Financieel plan.