326564 | 10.12.2018 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018
Min. belast met Financiƫn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy
et al.

BS 2019-01-11, V. 189, (8), 1002-1008, + bijlagen 1009-2526

Deze ordonnantie bevat de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018. Daarmee worden het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening onder andere gewijzigd.

De aanpassing van de begroting voor het jaar 2018 van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën wordt goedgekeurd. Deze begroting bedraagt 1539676000 EUR voor de ontvangsten, 1539676000 EUR voor de vastleggingskredieten en 1539676000 EUR voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 EUR, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Bovendien wordt het bedrag verminderd hetwelk de Brusselse Hoofdstedelijke Regering niet mag overschrijden om de gewestwaarborg te verlenen voor de door bovenvermelde Fonds aangegane leningen. Het bedrag wordt verminderd van 305128000 EUR naar 268065000 EUR.

Het budget van andere autonome bestuursinstellingen worden eveneens aangepast, met name:

  • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening;
  • Leefmilieu Brussel/het Brussels Instituut voor Milieubeheer
  • BRUGEL (Brusselse reguleringscommissie voor de gas- en elektriciteitsmarkt);
  • Gewestelijk Agentschap voor Netheid - Net Brussel;
  • Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid;
  • Brussel - Preventie & Veiligheid.

 link