326383 | 21.12.2018 Dec. houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-12-31, 1e uitg., V.188, (306), 106730-106731

Dit decreet regelt de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten voor de toepassing van de regelgeving in de sector omgeving. Het decreet regelt in het geval van een gefuseerde gemeente het verloop van inspraakmomenten, de samenstelling, de werking en de territoriale bevoegdheid van de gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening, de vestiging van de zetel van ruilverkavelingscomités en van ruilcomités, en de bevoegdheid voor beslissingen over omgevingsvergunningen.

Inhoudstafel:

  • Hfst. 1. - Algemene bepalingen;
  • Hfst. 2. - Gevolgen voor inspraakmomenten;
  • Hfst. 3. - Gevolgen voor gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
  • Hfst. 4. - Gevolgen voor de ruilverkavelingscomités en ruilcomités;
  • Hfst. 5. - Gevolgen voor de bevoegdheid voor beslissingen over omgevingsvergunningen;
  • Hfst. 6. - Wijziging van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
  • Hfst. 7. - Slotbepaling.

Vanaf 01.01.2019 is het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten 24.06.2016 ingekanteld in het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur. Op diezelfde datum wordt het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten 24.06.2016 opgeheven (zie doc. nr. 300928).

 

 link