325664 | 07.12.2018 Bestuursdecreet
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

BS 2019-01-11, V. 189, (8), 905, err.

Het Bestuursdecreet is een verzameling van generieke bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de burger en de overheid enerzijds en op de organisatie en werking van de overheidsinstanties anderzijds. Dit decreet is een codificatie van twaalf bestaande decreten (die bijgevolg opgeheven worden) en vult de inhoud aan met betrekking tot de digitalisering van de administratie. Bovendien worden in het decreet een aantal onverenigbaarheden voor de Vlaamse (lokale) mandatarissen vastgesteld.

De opdracht van de regeringscommissaris is onverenigbaar met het mandaat of ambt van provinciegouverneur, lid van de deputatie van de provincieraad, burgemeester, schepen of lid van het districtscollege.

Het lidmaatschap van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid is onverenigbaar met een mandaat in de provincieraad, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, met het ambt van gouverneur, burgemeester en met het lidmaatschap van een deputatie of een schepencollege.

De beslissing over een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten wordt genomen door:

 • de algemeen directeur voor wat betreft de gemeenten, districten en OCMW's;
 • de griffier voor wat betreft de provincies;
 • de dijkgraaf van de polder of de voorzitter van de watering voor wat betreft de polders en wateringen;
 • hun voorzitter voor wat betreft de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.

Elke provincieraad, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn stelt een communicatieverantwoordelijke aan. De communicatieverantwoordelijken hebben de taak om het communicatiebeleid te plannen, te realiseren en te evalueren. Ze stimuleren, coördineren en begeleiden de communicatie van hun overheid.

De lokale overheden dragen de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheren en bewaren van de bestuursdocumenten die ze hebben opgemaakt of ontvangen naar aanleiding van hun activiteiten of taken of ter handhaving van hun rechten, of die zij hebben verworven van derden, gedurende de volledige levenscyclus van de creatie, verwerving of ontvangst tot aan de eventuele vernietiging.

Op het vlak van statistiek kunnen de lokale overheden door de Vlaamse Statistische Autoriteit verplicht worden om mee te werken aan het opstellen van het statistische programma en de statistieken te ontwikkelen, te produceren en te verspreiden.

Het decreet regelt ook de vertegenwoordiging van de lokale overheden in een aantal overheidsinstanties en adviesorganen:

 • Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid bevat drie vertegenwoordigers van de lokale overheden, van wie één vertegenwoordiger van de provincies en twee vertegenwoordigers van de gemeenten;
 • Een strategische adviesraad wordt aangevuld met vertegenwoordigers van de lokale overheden, aangewezen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
 • Het auditcomité van de lokale besturen, dat bestaat uit vier onafhankelijke deskundigen, twee leden op
  voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en één lid op voordracht van de Vereniging van de
  Vlaamse Provincies.

In het kader van de voorziene coördinatie worden de volgende regelingen opgeheven:

 • het decreet 01.06.2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen (zie doc. nr. 170763);
 • het kaderdecreet bestuurlijk beleid 18.07.2003 (zie doc. nr. 187612);
 • het decreet 18.07.2003 tot regeling van strategische adviesraden (zie doc. nr. 187611);
 • het decreet 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (zie doc. nr. 195710);
 • het decreet 27.04.2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie (zie doc. nr. 223563);
 • het decreet 13.07.2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid (zie doc. nr. 221564);
 • de volgende bepalingen van het decreet 18.07.2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (zie doc nr. 232664):
  • art. 2, 2°, 3°, 9°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° en 18°;
  • hfst. II, dat bestaat uit art. 3 tot en met 7/2;
  • hfst. IV, dat bestaat uit art. 13 en 14.
 • het decreet 09.07.2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (Archiefdecreet) (zie doc. nr. 248187);
 • het decreet 22.11.2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector (zie doc. nr. 279628);
 • het decreet 17.06.2016 houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie (zie doc. nr. 302587);
 • het decreet 23.12.2016 houdende oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;
 • het decreet 19.02.2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken (zie doc. nr. 298984);
 • art. 19 en 20 van het Auditdecreet 05.07.2013 (zie doc. nr. 273981).

Inhoudstafel:

 • Titel I. - Algemene bepalingen:
  • Hfst. 1. - Inleidende bepalingen;
  • Hfst. 2. - Definities:
   • Afd. 1. - Definities met betrekking tot het toepassingsgebied;
   • Afd. 2. - Andere definities.
 • Titel II. - Relatie tussen burgers en de overheid:
  • Hfst. 1. - Communicatie tussen burgers en de overheid:
   • Afd. 1. - Toepassingsgebied;
   • Afd. 2. - Principes voor informeren en participeren;
   • Afd. 3. - Normen voor overheidscommunicatie;
   • Afd. 4. - Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties.
  • Hfst. 2. - Individuele bestuurshandelingen:
   • Afd. 1. - Toepassingsgebied;
   • Afd. 2. - Uitwisseling van berichten;
   • Afd. 3. - Bestuurshandelingen in elektronische vorm.
  • Hfst. 3. - Toegang tot bestuursdocumenten:
   • Afd. 1. - Algemene bepalingen;
   • Afd. 2. - Principes;
   • Afd. 3. - Uitzonderingen op de openbaarheid van bestuursdocumenten;
   • Afd. 4. - De aanvraagprocedure;
   • Afd. 5. - De aanvraag tot aanvulling of verbetering van bestuursdocumenten;
   • Afd. 6. - Beroepsprocedure.
  • Hfst. 4. - Hergebruik van overheidsinformatie:
   • Afd. 1. - Algemene bepalingen;
   • Afd. 2. - Principes van hergebruik van bestuursdocumenten;
   • Afd. 3. - Aanvraagprocedure;
   • Afd. 4. - Discriminatieverbod en eerlijke handel;
   • Afd. 5. - Beroepsprocedure.
  • Hfst. 5. - Klachten, meldingen en voorstellen:
   • Afd. 1. - Algemene bepaling;
   • Afd. 2. - Klachten;
   • Afd. 3. - Organisatie van de klachtenbehandeling;
   • Afd. 4. - Voorstellen en meldingen.
 • Titel III. - Organisatorische bepalingen:
  • Hfst. 1. - Structuur van de Vlaamse administratie:
   • Afd. 1. - Algemene bepalingen;
   • Afd. 2. - Intern verzelfstandige agentschappen met rechtspersoonlijkheid;
   • Afd. 3. - Extern verzelfstandigde agentschappen;
   • Afd. 4. - Deelname in andere rechtspersonen;
   • Afd. 5. - Diverse bepalingen;
  • Hfst. 2. - Deugdelijk bestuur:
   • Afd. 1. - Rechtspositie van de personeelsleden;
   • Afd. 2. - Raad van bestuur;
   • Afd. 3. - Rechtspositie van de regeringscommissarissen;
   • Afd. 4. - Adviesorganen
   • Afd. 5. - Vrijwaring van de strategische belangen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.
  • Hfst. 3. - Werking:
   • Afd. 1. - Planning van en rapportering over de algemene werking;
   • Afd. 2. - Organisatie van het communicatiebeleid;
   • Afd. 3. - Elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer;
   • Afd. 4. - Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;
   • Afd. 5. - Beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten;
   • Afd. 6. - Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;
   • Afd. 7. - Strategische adviesraden;
   • Afd. 8. - Organisatie van het statistiekbeleid;
   • Afd. 9. - Organisatiebeheersing en interne audit;
   • Afd. 10. - Rapportering aan het Vlaams Parlement.
  • Hfst. 4. - Experimentregelgeving en regelluwe zones.
 • Titel IV. - Wijzigings- en slotbepalingen:
  • Hfst. 1. - Wijziging van het decreet 21.12.1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;
  • Hfst. 2. - Wijzigingen van het decreet 31.07.1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn;
  • Hfst. 3. - Wijzigingen van het decreet 21.12.1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995;
  • Hfst. 4. - Wijzigingen van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
  • Hfst. 5. - Wijzigingen van het decreet 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
  • Hfst. 6. - Wijzigingen van het decreet 02.03.1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel;
  • Hfst. 7. - Wijzigingen van het decreet 13.04.1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds;
  • Hfst. 8. - Wijzigingen van het decreet 28.06.2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding;
  • Hfst. 9. - Wijzigingen van het kaderdecreet bestuurlijk beleid 18.07.2003;
  • Hfst. 10. - Wijzigingen van decreet 19.03.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Toerisme Vlaanderen';
  • Hfst. 11. - Wijzigingen van het decreet 02.04.2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;
  • Hfst. 12. - Wijzigingen van het decreet 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
  • Hfst. 13. - Wijzigingen van het decreet 16.04.2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand;
  • Hfst. 14. - Wijzigingen van het decreet 30.04.2004 houdende het handvest van de werkzoekende;
  • Hfst. 15. - Wijzigingen van het decreet 30.04.2004 tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem;
  • Hfst. 16. - Wijzigingen van het decreet 30.04.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
  • Hfst. 17. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid;
  • Hfst. 18. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Sport Vlaanderen';
  • Hfst. 19. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités;
  • Hfst. 20. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
  • Hfst. 21. - Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw 'de Rand' tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand;
  • Hfst. 22. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM);
  • Hfst. 23. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
  • Hfst. 24. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot omvorming van het 'Fonds Bijzondere Jeugdbijstand' tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Fonds Jongerenwelzijn' en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 04.04.1990;
  • Hfst. 25. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs';
  • Hfst. 26. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
  • Hfst. 27. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing';
  • Hfst. 28. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen';
  • Hfst. 29. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen';
  • Hfst. 30. - Wijzigingen van het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding';
  • Hfst. 31. - Wijzigingen van het decreet 15.07.2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen;
  • Hfst. 32. - Wijzigingen van het decreet 23.12.2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
  • Hfst. 33. - Wijzigingen van het Provinciedecreet 09.12.2005;
  • Hfst. 34. - Wijzigingen van het decreet 10.03.2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening, Onroerend Erfgoed;
  • Hfst. 35. - Wijzigingen van het decreet 02.06.2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet 23.02.1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
  • Hfst. 36. - Wijzigingen van het decreet 16.06.2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum;
  • Hfst. 37. - Wijzigingen van het decreet 07.07.2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur;
  • Hfst. 38. - Wijzigingen van het decreet 07.07.2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;
  • Hfst. 39. - Wijzigingen van het Mestdecreet 22.12.2006;
  • Hfst. 40. - Wijzigingen van het decreet 02.03.2007 betreffende de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel;
  • Hfst. 41. - Wijzigingen van het decreet 30.03.2007 betreffende de Brownfieldconvenanten;
  • Hfst. 42. - Wijzigingen van het decreet 06.07.2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij;
  • Hfst. 43. - Wijzigingen van het decreet 30.11.2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
  • Hfst. 44. - Wijzigingen van het decreet 07.12.2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers;
  • Hfst. 45. - Wijzigingen van het decreet 07.03.2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;
  • Hfst. 46. - Wijzigingen van het decreet 10.07.2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen;
  • Hfst. 47. - Wijzigingen van het decreet 18.07.2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
  • Hfst. 48. - Wijzigingen van het decreet 21.11.2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008;
  • Hfst. 49. - Wijzigingen van het decreet 28.11.2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden;
  • Hfst. 50. - Wijzigingen van het GDI-decreet 20.02.2009;
  • Hfst. 51. - Wijzigingen van het decreet 20.03.2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Hfst. 52. - Wijzigingen van het decreet 27.03.2009 betreffende radioomroep en televisie;
  • Hfst. 53. - Wijzigingen van het decreet 30.04.2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;
  • Hfst. 54. - Wijzigingen van het decreet 08.05.2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet 02.03.1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;
  • Hfst. 55. - Wijzigingen van het decreet 08.05.2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;
  • Hfst. 56. - Wijzigingen van het CRAB-decreet 08.05.2009;
  • Hfst. 57. - Wijzigingen van het decreet van 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid;
  • Hfst. 58. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  • Hfst. 59. - Wijzigingen van het decreet 19.11.2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW;
  • Hfst. 60. - Wijzigingen van het decreet 08.07.2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;
  • Hfst. 61. - Wijzigingen van het decreet 15.07.2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf;
  • Hfst. 62. - Wijzigingen van het decreet 14.10.2011 houdende de machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen – innovatie in Cleantech;
  • Hfst. 63. - Wijzigingen van het decreet 20.01.2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen;
  • Hfst. 64. - Wijzigingen van het decreet 06.07.2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel;
  • Hfst. 65. - Wijzigingen van het decreet 13.07.2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;
  • Hfst. 66. - Wijzigingen van het decreet 07.12.2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen;
  • Hfst. 67. - Wijzigingen van het decreet 08.03.2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;
  • Hfst. 68. - Wijzigingen van het decreet 07.06.2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;
  • Hfst. 69. - Wijzigingen van het decreet 21.06.2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Hfst. 70. - Wijzigingen van het Onroerenderfgoeddecreet 12.07.2013;
  • Hfst. 71. - Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs 11.10.2013;
  • Hfst. 72. - Wijzigingen van het decreet 06.12.2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Plantentuin Meise';
  • Hfst. 73. - Wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 13.12.2013;
  • Hfst. 74. - Wijzigingen van het decreet 28.03.2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting;
  • Hfst. 75. - Wijzigingen van het decreet 25.04.2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg;
  • Hfst. 76. - Wijzigingen van het decreet 19.12.2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex;
  • Hfst. 77. - Wijzigingen van het decreet 27.11.2015 betreffende lage-emissiezones;
  • Hfst. 78. - Wijzigingen ven het decreet 15.07.2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
  • Hfst. 79. - Wijzigingen van het decreet 23.12.2016 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht;
  • Hfst. 80. - Wijzigingen van het decreet 23.12.2016 houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht;
  • Hfst. 81. - Wijzigingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet 24.02.2017;
  • Hfst. 82. - Wijzigingen van het decreet 07.07.2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet 30.04.2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
  • Hfst. 83. - wijzigingen van het decreet 22.12.2017 over het lokaal bestuur;
  • Hfst. 84. - Wijzigingen van het decreet 26.01.2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;
  • Hfst. 85. - Opheffingsbepalingen;
  • Hfst. 86. - Overgangsbepalingen;
  • Hfst. 87. - Inwerkingtreding.

 

 link