325582 | 15.06.2018 BVR houdende een coördinatie van de waterregelgeving en wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15.05.2009 en dec. 24.02.2017 betr. onteigening voor het algemeen nut [Waterwetboek - Nieuwe versie DIWB]
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2019-07-18, 2e uitg., V. 189, (161), 72248, err.

De Vlaamse Regering werd door het decreet 07.07.2017 gemachtigd om de waterregelgeving te coördineren en te codificeren in een 'Waterwetboek'. Dit besluit is de uitvoering daarvan. Het besluit geeft een opsomming van de gecoördineerde bepalingen. Het besluit wijzigt een aantal verwante decreten om ze te voorzien van verwijzingen naar het nieuwe gecoördineerde decreet. De eigenlijke coördinatie zelf zit vervat in de bijlage bij het besluit.

De wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, de heffingsregeling uit het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid worden gebundeld in het Waterwetboek.

Met dit besluit worden een aantal decretale bepalingen gewijzigd, om te voorzien in een verwijzing naar het nieuwe Waterwetboek:

 • de art. 10.1.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 15.1.1 en 16.1.1 van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 • art. 6 van het decreet 24.02.2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut.

Art. 2, 3, 1°, art. 5 en 6, art. 8 tot en met 10, art. 11, 1° en 2°, art. 12 en 13, art. 14, 2°, art. 16 en 17, en art. 19 tot en met 21 van het decreet 07.07.2017 tot wijziging van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving, treden in werking op 01.01.2019.

Inhoudstafel Waterwetboek:

 • Titel I. - Doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid:
  • Hfst. I. - Inleidende bepalingen;
  • Hfst. II. - Voorwerp, doelstellingen en beginselen;
  • Hfst. III. - Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid:
   • Afd. 1. - De watertoets;
   • Afd. 2. - Oeverzones;
   • Afd. 3. - Verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht.
  • Hfst. IV. - De geografische indeling van watersystemen:
   • Afd. 1. - De stroomgebieden en de stroomgebiedsdistricten;
   • Afd. 2. - De bekkens en grondwatersystemen;
   • Afd. 3. - De deelbekkens.
  • Hfst. V. - De organisatie van het integraal waterbeleid:
   • Afd. 1. - Het stroomgebiedsdistrict;
   • Afd. 2. - Het Vlaamse Gewest;
   • Afd. 3. - Het bekkenniveau.
  • Hfst. VI. - Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid:
   • Afd. 1. - De waterbeleidsnota;
   • Afd. 2. - Stroomgebiedbeheerplannen;
   • Afd. 3. - Overstromingsgebieden afgebakend buiten waterbeheersplannen.
  • Hfst. VII. - Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebiedsdistricten:
   • Afd. 1. - Algemene bepalingen;
   • Afd. 2. - Milieudoelstellingen;
   • Afd. 3. - Analyses en beoordelingen;
   • Afd. 4. - De maatregelenprogramma's;
   • Afd. 5. - Programma's voor de monitoring;
   • Afd. 6. - Register van beschermde gebieden.
 • Titel II. - Beheer van de waterketen:
  • Hfst. 1. - Doelstellingen en definities;
  • Hfst. 2. - Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke aanwending;
  • Hfst. 3. - Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier;
  • Hfst. 4. - Bepalingen met betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke aanwending;
  • Hfst. 5. - Beheers- en beleidsinstrumenten:
   • Afd. 1. - Openbare dienstverplichtingen;
   • Afd. 2. - Waterregulator;
   • Afd. 3. - Waterverkoopreglement.
  • Hfst. 6. - Sanering van afvalwater:
   • Afd. 1. - De organisatie van de sanering van afvalwater;
   • Afd. 2. - Contractuele sanering.
 • Titel III. - Beheer van het watersysteem:
  • Hfst. 1. - Doelstellingen en definities;
  • Hfst. 2. - Bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging;
  • Hfst. 3. - Het beheer van de onbevaarbare waterlopen;
  • Hfst. 4. - Grachten.
 • Titel IV. - Financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid:
  • Hfst. 1. - Inleidende bepalingen en definities;
  • Hfst. 2. - Heffingen waterverontreiniging en grondwater:
   • Afd. 1. - De heffingsplicht;
   • Afd. 2. - Het vaststellen van de heffing waterverontreiniging;
   • Afd. 3. - Het vaststellen van de heffing grondwater;
   • Afd. 4. - Vestiging en inning van de heffingen waterverontreiniging en grondwater.
  • Hfst. 3. - Saneringsbijdrage en saneringsvergoeding:
   • Afd. 1. - Berekening van de bijdrage en vergoeding voor kleinverbruikers;
   • Afd. 2. - Berekening van de bijdrage en vergoeding voor grootverbruikers;
   • Afd. 3. - Het sociale tarief en vrijstellingen om ecologische of economische redenen;
   • Afd. 4. - Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie - drinkwatercomponent.
 • Titel V. - Toezicht en handhaving:
  • Hfst. 1. - Toezicht en handhaving met betrekking titel I;
  • Hfst. 2. - Toezicht en handhaving met betrekking tot de waterketen;
   • Afd. 1. - Toezicht;
   • Afd. 2. - Straffen;
   • Afd. 3. - Administratieve geldboetes.
  • Hfst. 3. - Toezicht en handhaving met betrekking tot het watersysteem;
  • Hfst. 4. - Toezicht en handhaving met betrekking tot de financiële instrumenten ter regulering en financiering van het integraal waterbeleid:
   • Afd. 1. - Toezicht;
   • Afd. 2. - Sancties.
 • Bijlage 1. - Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen;
 • Bijlage 2. - Inhoud van de maatregelenprogramma's;
 • Bijlage 3. - Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan;
 • Bijlage 4. - Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma;
 • Bijlage 5. - Tabel omzettingscoëfficiënten heffing waterverontreiniging;
 • Bijlage 6. - Factoren

 

 link