325563 | 21.12.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2018-12-28, V. 188, (304), 105552-105565

Dit decreet bevat een aantal begeleidende maatregelen bij de begroting van het jaar 2019. Het gaat om de beleidsdomeinen Cultuur, jeugd, sport, media, economie, financiën, kanselarij en bestuur, mobiliteit, openbare werken, omgeving, werk, welzijn, volksgezondheid, gezin, landbouw en onderwijs.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1. - Algemeen;
 • Hfst. 2. - Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
  • Afd. 1. - Oprichting begrotingsfonds voor de classificatie van films, voor het eerst vertoond in Belgische bioscopen;
  • Afd. 2. - Wijzigingen aan het decreet 26.01.2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.
 • Hfst. 3. - Economie, Wetenschap en Innovatie:
  • Afd. 1. - Opheffing Fonds voor de aanwending van courante ontvangsten.
   • Art. 1 van het decreet 06.07.1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994 wordt opgeheven.
 • Hfst. 4. - Financiën en Begroting:
  • Afd. 1. - Vrijstelling BIV voor elektrische motorfietsen en motorfietsen op waterstof (zie doc. nr. 326274);
  • Afd. 2. - Aanpassing aan het roerend partnerabattement inzake erfbelasting.
   • Art. 2.7.6.0.6, par. 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13.12.2013 wordt gewijzigd.
 • Hfst. 5. - Internationaal Vlaanderen:
  • Afd. 1. - Opheffingsbepaling van rechtspersoon CVN.
   • Art. 6 van het decreet 08.12.1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998 wordt opgeheven.
 • Hfst. 6. - Kanselarij en Bestuur:
  • Afd. 1. - Opheffing DAB Digitale Drukkerij;
  • Afd. 2. - Wijziging van het decreet 05.07.2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds;
   •  Het bedrag dat in het Gemeentefonds wordt toegekend aan de stad Kortrijk ten gevolge van de overname van provinciale instellingen wordt verhoogd met 100.000 EUR, in het kader van de overname van het Platform voor Actuele Kunst, Be-Part. In art. 19septies decies, eerste lid, van het decreet 05.07.2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, wordt het toegekende bedrag gewijzigd
  • Afd. 3. - Wijziging algemeen rampenfonds - uitsluiten teelt- of oogschade.
   • Vanaf 01.09.2019 is een vergoeding vanwege het algemeen rampenfonds voor schade aan teelten of oogsten voortaan uitgesloten. Een vergoeding zal vanaf dan bekomen worden via het Landbouwrampenfonds. Art. 7 van het decreet 03.06.2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, wordt gewijzigd.
 • Hfst. 7. - Mobiliteit en Openbare Werken:
 • Hfst. 8. - Omgeving:
  • Afd. 1. - Prijzen rolmodellen inzake afval-, materialen-, en bodembeleid;
   • De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de OVAM Ecodesign Award en de OVAM GroeneVent Awards uit te reiken.
  • Afd. 2. - Wijziging van het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen - Milieuheffingen (zie doc. nr. 326276);
  • Afd. 3. - Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid gecoördineerd op 15.06.2018 (zie doc. nr. 326277).
 • Hfst. 9. - Werk en Sociale Economie:
  • Afd. 1. - Maatwerk bij collectieve inschakeling.
   • Art. 2 van het decreet 12.07.2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling wordt gewijzigd en art. 18 wordt opgeheven om rekening te houden met de gewijzigde Europese staatssteunregeling gewijzigd. Op 01.01.2019 treedt het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling van 12.07.2013 in werking.
 • Hfst. 10. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:
  • Afd. 1. - Fonds Justitiehuizen;
   • Er wordt een begrotingsfonds opgericht. Het fonds wordt aangewend ter financiering van uitgaven voor werking, subsidies en investeringen ten bate van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen die door een gerechtelijke of administratieve overheid zijn opgelegd.
  • Afd. 2. - Toevoeging aan art. 58 van het Woonzorgdecreet 13.03.2009;
   • Art. 58 wordt gewijzigd om een rechtsgrond te bieden voor twee innovatieve zorgvormen, met name, de bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie in een woonzorgcentrum waarvoor er middelen voorzien zijn bij de begrotingsopmaak 2019 en de bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf die kan worden aangevraagd binnen de procedure voor de omzettings- en erkenningskalender.
  • Afd. 3. - Werking en toelagen preventief gezondheidsbeleid: variabel krediet - Milieugezondheidszorg;
  • Afd. 4. - Opheffing wettelijke bepaling tweede pensioenpijler;
   • Art. 55 van de programmawet van 20.07.2006 wordt opgeheven.
  • Afd. 5. - Overeenkomsten tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging, ingesteld bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, en het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Hfst. 11. - Landbouw en Visserij:
  • Afd. 1. - Landbouwrampenfonds - uitsluiten teelt- en oogstschade.
   • Vanaf 01.09.2019 is een vergoeding vanwege het algemeen rampenfonds voor schade aan teelten of oogsten voortaan uitgesloten. Een vergoeding zal vanaf dan bekomen worden via het Landbouwrampenfonds.
 • Hfst. 12. - Onderwijs en Vorming:
  • Afd. 1. - Uitbreiding tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) naar kleuters vanaf 2,5 (zie doc. nr. 326278);
  • Afd. 2. - Eenmalig werkingsbudget voor het kleuteronderwijs;
  • Afd. 3. - Aanpassing budget lerarenplatform basisonderwijs;
  • Afd. 4. - Eenmalig werkingsbudget voor werkdrukverlaging in het basisonderwijs (zie doc. nr. 326280);
  • Afd. 5. - Schrapping voorwaarde dat een school voor buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 type 5 enkel bij een universitair ziekenhuis kan worden opgericht;
  • Afd. 6. - Aanpassing budget lerarenplatform secundair onderwijs;
  • Afd. 7. - Cao V Hoger Onderwijs;
  • Afd. 8. - Inkanteling hbo5/SLO-opleidingen volwassenenonderwijs;
  • Afd. 9. - Bijkomende financiering voor de uitbreiding van de studieomvang van de bacheloropleiding Verpleegkunde;
  • Afd. 10. - Subsidie KU Leuven voor de optie 'Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen';
  • Afd. 11. - Inkanteling HBO5/SLO-opleidingen beroepsonderwijs;
  • Afd. 12. - Bijkomende investeringsmiddelen hogescholen;
  • Afd. 13. - Bijkomende middelen wettelijke werkgeversbijdrage;
  • Afd. 14. - Toelage hogere instituten en andere instellingen voor Schone Kunsten;
  • Afd. 15. - Technische aanpassing regeling tot toekenning van een aanvullend pensioenbedrag aan de personeelsleden van de centra voor basiseducatie;
  • Afd. 16. - Aanpassing berekening werkingstoelagen CBE en CVO (zie doc. nr. 326283);
  • Afd. 17. - Oprichting begrotingsfonds 'Fonds Volwassenenonderwijs' (zie doc. nr. 326286);
  • Afd. 18. - Toekenning jaarlijkse aanvullende leraarsuren/punten/werkingsmiddelen ten behoeve van de asielproblematiek;
   • Ten laste van het begrotingsjaar 2019 worden 32955,75 aanvullende leraarsuren, 481,99 aanvullende punten en een bedrag van 643454,45 euro aan werkingsmiddelen aan de centra voor volwassenenonderwijs en 132,96 aanvullende vte, 2192,09 aanvullende punten en een bedrag van 1.731.545,55 EUR aan werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie toegekend.
  • Afd. 19. - Machtiging aan AGION voor verbintenissen voor huursubsidies;
  • Afd. 20. - Aanpassing maximumpercentage vaste benoeming in de sector basiseducatie;
   •   Art. 39 van het decreet 07.07.2017 betreffende de rechtspositie in de basiseducatie wordt gewijzigd.
  • Afd. 21. - Aanpassing aanwending recuperatiefonds Studietoelagen;
  • Afd. 22. - Cao V Hogere Zeevaartschool;
  • Afd. 23. - Aanpassing regeling diensten met onderwijsbehoeften;
   •   Om extra k-plaatsen te voorzien, worden art. IV.4 en IV.6 van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28.10.2016 gewijzigd.
  • Afd. 24. - Verschuiving teldag omkaderingsberekening voor domeinen in oprichting voor de inwerkingtreding van het decreet Deeltijds Kunstonderwijs (zie doc. nr. 326287);
  • Afd. 25. - Extra werkingsmiddelen voor technische uitrusting in het secundair onderwijs (zie doc. nr. 326288).
 • Hfst. 13. - Inwerkingtreding.

 

 link