324630 | MEURANT Annick / Vlaamse Gewest
R.v.St., 14 september 2018, 10e K., nr. 242336

Tegen de beslissingen inzake waterlopen die geklasseerd zijn op grond van de wet 07.05.1877 betreffende de politie der niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld. Een dergelijk beroep kan ingesteld worden tegen elke deputatiebeslissing die steunt op art. 4 van de wet onbevaarbare waterlopen. Dit geldt ook, bijvoorbeeld, voor de wijzigingen aan de klassering van waterlopen in de gemeente of de beslissing om de rankschikking als onbevaarbare waterloop te ontnemen van een geklasseerde waterloop.

Het verzoekschrift ingesteld tegen de bestreden beslissing aangaande waterlopen die geklasseerd zijn op grond van de wet 07.05.1877 betreffende de politie der niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen is op ondeugdelijke gronden als onontvankelijk heeft verworpen. De bewering dat een afschaffing van in categorie 1, 2 of 3 gerangschikte lopen nodig is om de wet onbevaarbare waterlopen en bijhorende beroepsprocedure te kunnen toepassen, blijkt eraan voorbij te gaan dat ook beslissingen om een waterloop tot de tweede (of derde) categorie te rangschikken steun vinden in art. 4 van de wet onbevaarbare waterlopen en derhalve met een georganiseerd administratief beroep op grond van art. 19 van die wet kunnen bestreden worden.

De omstandigheid dat verzoekster geen aangelande, gebruiker of eigenaar van kunstwerken op de waterlopen in de zin van art. 17, par. 1, van de wet onbevaarbare waterlopen is, sluit als dusdanig niet uit dat zij een belanghebbende kan zijn die het georganiseerd administratief beroep zoals bedoeld in art. 19, derde lid, van diezelfde wet, mag instellen. Het staat verder aan de Vlaamse regering om de belangenvereiste bij een dergelijk bestuurlijk beroep in concreto te beoordelen.