322052 | 06.07.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 - Omgeving - Opheffing Fonds Grondwaterbeheer (art. 8-9)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2018-08-30

Het Fonds Grondwaterbeheer wordt opgeheven en het saldo van het Fonds wordt overgedragen naar het actieve Fonds voor de Waterhuishouding. Dat fonds behartigt tevens de doelstellingen die betrekking hebben op het grondwater, waarvoor de goede chemische en de goede kwantitatieve toestand bereikt moet worden. De middelen van het Fonds voor de Waterhuishouding kunnen aangewend worden voor al wat dienen kan in het raam van het beleid inzake waterhuishouding, en voor de polders en de wateringen.

Het Fonds Grondwaterbeheer wordt opgedoekt. Haar doelstellingen zullen voortaan worden behartigd door het reeds actieve Fonds voor de Waterhuishouding en wordt ingezet om de doelstellingen te halen van de Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn, zoals omgezet in art. 51 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Art. 10.2.3, par. 1, tweede lid en art. 10.2.5 van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid worden gewijzigd.

nvdr: Om de inhoudstafel van het programmadecreet te consulteren, zie doc. nr. 321681.