318939 | 12.02.2018 Besluit (EU) 2018/229 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU
Europese Commissie

Publ.EU, 20.02.2018, L47/1-3+bijlagen L47/4-91

De lidstaten moeten de oppervlaktewateren beschermen, verbeteren en herstellen met de bedoeling een goede toestand van het oppervlaktewater te bereiken. Rubriek 1.4.1 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid van de resultaten van de biologische monitoring tussen de lidstaten als kernelement van de indeling in ecologische toestandsklassen moet garanderen. Voor de toepassing van die rubriek gebruiken de lidstaten bij de classificatie voor hun monitoringsystemen de waarden van de grenzen tussen de klassen die in de bijlagen I en II bij dit besluit worden vermeld.

Het Besluit 2013/480/EU wordt ingetrokken (zie doc. nr. 276895).