318713 | 08.02.2018 MB wijz. diverse bepalingen van het MB 23.06.2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-02-19

Dit besluit brengt een wijziging aan voor het indienen van de verzamelaanvraag voor steunaanvragen voor landbouwers. De landbouwer moet daarbij voortaan aangeven of hij activiteiten uitvoert waardoor hij niet als actieve landbouwer beschouwd wordt. Indien de landbouwer de verzamelaanvraag wijzigt moet hij deze wijzigingen meedelen. Voor wisselingen in het landbouwgebruik van percelen in het kader van de toepassing van groenbedekker als ecologisch aandachtsgebied moeten de wijzigingen worden meegedeeld tot 1 november van het jaar in kwestie, met uitzondering van wisselingen in het landbouwgebruik van de percelen in de landbouwstreek Polders en Duinen.

Dit besluit wijzigt art. 6, 10 en 18 van het MB 23.06.2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. Bijlage I wordt vervangen en er wordt een bijlage 2 ingevoegd. Het bewijs om aan te tonen dat men actieve landbouwer is, vermeld in art. 8, par. 1, van het BVR 24.10.2014, bestaat uit een verklaring die verleend wordt met een door de bevoegde entiteit ter beschikking gesteld formulier. Dat formulier wordt ingevuld door een accountant die is ingeschreven op het tableau van het Instituut van de accountants en belastingconsulenten conform art. 5, par. 1, van de wet 22.04.1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Een bewijs van die inschrijving kan steeds opgevraagd worden. In bijlage:

  • Bijlage 1: Agromilieu- en klimaatmaatregelen en andere maatregelen als vermeld in art. 15 (van het MB 23.06.2015);
  • Bijlage 2: Voorbereidingsblad voor de verzamelaanvraag als vermeld in art. 3, tweede lid (van het MB 23.06.2015).